/Kirjeldatud kursus toimus 2015. aastal ja lähiajal pole plaanis seda korrata./

Koolitajate kursus annab võimaluse märgata enese juures seda, mida me tavaliselt ei märka ja saada osa teadmistest ja kogemustest, mille abil paranevad enesejuhtimise oskused. Kursuse lõpueksami eduka sooritamise korral saab asuda neid oskusi edasi andma õpetajatele jt täiskasvanutele, et Vaikuseminutite harjutused jõuaks nende abiga laste ja noorteni.

Oskused, et kujuneda oma elu arhitektiks
Tähelepanu ja meelerahu harjutuste positiivset mõju on põhjalikult uuritud. Teadlikkuse ehk märkamisvõime kasv aitab kaasa enesejuhtimise võime arengule – see võimaldab paremini toime tulla erinevate ülesannete, situatsioonide, pingete ja emotsioonidega. Nende oskuste aluseks on märkamis- ja teadvustamisvõime. Seda, mida me ei teadvusta ega märka, ei saa me juhtida – see toimub automaatselt. Sageli hüpleb tähelepanu juhuslikult ringi, kerkivad emotsioonid võtavad meie üle võimust, laseme kriitilisel sisekõnel oma eneseusku õõnestada või eksime juhuslikesse meenutustesse ja kujutelmadesse. Kuigi sellised automatismid enamasti ei toeta meid, on need harjumuslikud ja tunduvad paratamatud. Ent neid protsesse saab õppida teadvustama ja reguleerima.

Miks ma peaksin koolitajate aluskursusele tulema?

Kursusel osalemine annab võimaluse olla eestvedaja olulistele haridus-uuendustele, mille eesmärgiks on suurendada inimeste hoolivust ja teadlikkust (ehk võimet märgata enda sees ja ümber toimuvat).

Üheks Eesti koolihariduse suurimaks väljakutseks on madal koolirõõm. Palju räägitakse individuaalse arengu toetamisest, enesejuhtimisest, refleksioonist. Sõnastatud eesmärgid on kaunid, kuid teostumiseks on vaja anda praktilisi vahendeid, luues justkui sillakest tegelikkusest deklaratsioonideni. Lastele on vaja oskusi, et aina kiireneva elu ja suurema infohulgaga toime tulla. Vaikuseminutite lihtsatel harjutustel on suur potentsiaal kasvatada inimeste tugevusi ja ennetada seeläbi paljusid erinevaid probleeme.

Potentsiaali saab teistele avada see, kes on selle enda jaoks kasutusele võtnud. Seetõttu on koolitajate aluskursuse oluliseks osaks toetus isikliku enesejuhtimise praktika kujunemisele.  Sisemised automatismid seavad meie ette igapäevaselt takistusi, käivitades emotsioone, sisekõnet ja kujutelmi, mis meid ei toeta. Nende alateadlike reaktsioonide teadvustamine võimaldab lahendada hulga meie igapäevaseid kommunikatsiooni­probleeme, keskendumis- ja enesemotiveerimisprobleeme. See aitab ka vabaneda emotsionaalselt kallutatud otsuste tegemisest. See on õpe, mis aitab kujuneda oma elu arhitektiks veelgi enam.

Koolitusprogrammi eesmärk on luua koostöine koolitajate grupp, kellel on siiras soov ühise loominguna Vaikuseminutite missiooni teostada. Sellega kaasneb võimalus (ja ootus) sisulises arendustegevuses osaleda nii koolituse ajal kui peale seda.

KURSUSE ÜLESEHITUS JA TULEMUSED

Kursus toimub viie kuu vätel ja koosneb viiest moodulist, mida viivad läbi erinevate valdkondade eksperdid. Korra kuus saadakse nädalavahetuseks kokku, vahepeal toimub iseseisev töö. Tegemist on kogemuspõhise õppega. Meie jaoks on oluline koolitajate isikliku arengu toetamine.

Vt siit moodulite sisukokkuvõtteid ja mida seal tehakse.

Auditoorne õppetöö: 100 tundi
Iseseisev õppetöö: 100 tundi

Viimasel moodulil toimuv lõpulaager kätkeb endas ka eksamit. Lisaks moodulitele on koolitusprogrammi jooksul olulisel kohal isiklik tähelepanu ja meelerahu praktika ning praktiline kogemuste saamine täiskasvanutest ja lastest koosnevate gruppide juhendamisel.

Kuna kursuse näol on tegemist kogemuspõhise õppega ja eri mooduleid viivad läbi erinevad eksperdid, siis on vaikuseminutite koolitaja õiguse saamiseks vajalik nii osalus kõigil viiel moodulil kui eksami sooritamine.

Koolitajate aluskursust viib läbi MTÜ Vaikuseminutid koostöös Avatud Meele Instituudi koolituskeskusega.


Mis kasu ma saan sellest kursusest?

Aluskursuse edukalt läbinu saab Vaikuseminutite koolitajate võrgustiku liikmeks, millega kaasneb:

♦   võimalus saada osa MTÜle tulevatest koolitus- ja koostööpakkumistest,
♦   jätkuv tugi mentoritelt ja teistelt koolitajatelt,
♦   võimalus kaasa lüüa koolitustega seotud arendustegevustes.

Aluskursusel omandatavad oskused toetavad iga osaleja isiklikku arengut, aidates:

♦   paremini märgata enda sees ja ümber toimuvat ning muutuda seeläbi rahulikumaks; teadlikumaks, aktiivsemaks, rõõmsamaks, tasakaalukamaks;
♦   pingelistes olukordades paremini toimida ja kaitsta end stressi mõjude eest;
♦   häälestuda ja keskenduda ilma pingutuseta – väljuda hajevil olekust;
♦   tulla toime segavate mõtete või emotsioonidega;
♦   kogeda vaikust, ärksust ja mõtteselgust, kui seda ise vajad.

Osalejatele pakutakse järjepidevat tuge, et õpitavat integreerida oma igapäevaellu ja selle potentsiaali tõeliselt rakendada.

OOTUSED OSALEJALE JA VALIKUPROTSESS

Osalemisega kaasneb ülesanne leida õppeprogrammi kestvuse jooksul võimalus:

1. võtta aega iseseisva kohalolu praktika (ja märkmete) tarvis 15-20 min päevas (õppe edenedes saab seda ühendada tavapäraste tegevustega);
2. viia läbi ja salvestada 1,5 tunnine vaikuseminutite tutvustus/koolitus enda leitud õpetajate/täiskasvanute grupile (etteantud formaadi alusel);
3. juhendada ja salvestada vaikuseminutete harjutusi lastegrupiga vähemalt kolmel korral.

Perspektiivikas Vaikuseminutite koolitaja on:

♦   väga hea kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskusega;
♦   töötanud pikemat aega laste ja noortega või on lapsevanem;
♦   varasema koolitamise või õpetamise kogemusega;
♦   sügavalt ja isiklikult huvitatud vaikuseminutitest;
♦   valmis isiklikult pühenduma nii koolitusprogrammi jooksul kui peale seda, sh võtma koolitusprogrammi ja vaikuseminutites osalemist enesearengu võimalusena.

Koolitatavatelt ootame aktiivset osavõttu kõigist moodulitest ja õpitu lõimimist oma isikliku eluga ehk igapäevast praktiseerimist. Ootame osalejatelt isiklikku huvi antud teema vastu, valmidust jagada ja olla uudishimulik ja avatud.

Meie eesmärgiks on koondada  koostöine grupp, milles ühinevad erinevate valdkondade kompetentsid. Koolitatavatel tuleb üksteiselt õppida koolituse käigus ja pärast koolituse lõppu jätkub vastastikune üksteise toetamine.

Ootame valmidust olla avatud jagama oma isiklikke kogemusi harjutuste praktiseerimisel ja ettetulnud takistusi ja väljakutseid, et neist õppida ühiselt.

Iga koolitusel osaleja saab toetaja teise kursusel osaleja näol, kellele ollakse ise toetajaks ja kellega iganädalaselt suheldakse ja jagatakse iseseisvalt tehtud harjutustega seotud tähelepanekuid (panustamine vastastikuse superviisorite võrgustiku kujunemisse).

Lõplik valik toimub motivatsioonikirja ja CV alusel. Võimalusel viime läbi ka intervjuu. Meie eesmärgks on luua mitmekesine ja sünergiline koolitusgrupp, mille liikmed toetavad ja rikastavad teineteist.

/Kirjeldatud kursus toimus 2015. aastal ja lähiajal pole plaanis seda korrata./