Vaikuseminutite baaskoolituse õppekava

ÕPPEKAVA NIMETUS Vaikuseminutite baaskoolitus. Tähelepanelikkuse ja meelerahu
saavutamine: harjutused keskendumise ja enesejuhtimise
arenguks.
ÕPPEKAVA RÜHM Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
ÕPINGUTE ALUSTAMISE
TINGIMUSED
(sihtrühm)
Õpetajad, haridusjuhid, tugispetsialistid, noorsootöötajad,
lapsevanemad
ÕPPE KOGUMAHT, SH
AUDITOORSE, PRAKTILISE JA
ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL
Maht 27 akadeemilist tundi
auditoorne: 7+7 akad t
praktiline: 11 akad t
iseseisev: 2 akad t
Õppe eesmärk Luua võimalusi:
-ülevaate saamiseks tähelepanu ja meelerahu harjutuste mõjust
enesekohaste oskuste ja enesejuhtimise arengule
-valmisoleku kujunemiseks tähelepanu ja meelerahu
harjututuste läbiviimiseks lastega
-valmisoleku kujunemiseks tähelepanu ja meelerahu harjutuste
isiklikuks praktikaks.Toetada vastavalt õpetaja ja vanemõpetaja kutsestandardi
7.tasemel kompetentside arengut: õpikeskkonna kujundamine p
2, refleksiooni ja professionaalse enesearenduse p 3 ja
läbivate kompetentside p 3, 4, 8
ÕPPE SISU keskendumisvõimet ning meeleolu mõjutavad faktorid,
refleksioon ja analüüs juhendajana
– hooliva suhtekeskkonna loomise alused ja nende rakendamise
analüüs lasterühmas/klassis
– Vaikuseminutite harjutuste juhendamise metoodika ning
reflekteerimisvõtted
– Vaikuseminutite harjutuste spetsiifika
(eelkooliealistele/noortele)
– harjutuste praktiline juhendamine ja tagasiside juhendamisele
– metoodilised nõuanded ja lahendused küsimustele, mis tekivad
seoses harjutuste tulemusliku ja järjepideva kasutamisega
igapäevaselt.
ÕPIVÄLJUNDID Koolituse läbinu

 • teab Vaikuseminutite harjutuste eesmärke ja tausta
 • mõistab Vaikuseminutite harjutuste juhendamise
  eripära /(Teab metoodilisi nõuandeid Vaikuseminutite
  harjutuste läbiviimiseks lastegruppides)
 • arendab praktiliste harjutuste abil keskendumisvõimet ja
  oskust tulla toime hajevilolekuga
 • mõistab närvivõrgustike tugevdamise vajalikkust ja aju
  reaktsioone stressiolukordades
 • teadvustab enesejuhtimise viise emotsioonide ja
  mõttemustrite jälgimise kaudu
 • kasutab heatahtlikkuse ja tänulikkuse toetamise võimalusi
  Vaikuseminutite harjutuste abil
ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS Haridusasutustes asuvad õpperuumid, mis tagavad kaasaegse
õppe võimalused.
LÕPETAMISE TINGIMUSED JA
VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Täienduskoolituses osalejale, kes esitab nõuetekohase
refleksiooni veebis ning osaleb vähemalt 75 % ulatuses
auditoorses töös väljastatakse tunnistus vastavalt
täiskasvanukoolituse seadusele.
Iseseisev töö: Vaikuseminutite harjutuste läbiviimine lastega ja
isiklik praktika.
KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS
VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI,
ÕPI- VÕI TÖÖKOGEMUSE
KIRJELDUS
Koolitajad on läbinud 200tunnise Vaikuseminutite koolitajate
kursuse. Koolitajate erinev taust ja spetsiifika võimaldab tellijal
valida just enda asutuse vajadustega sobiva läbiviija.
Õppekava koostaja ja koolituse
läbiviija
Vaikuseminutid MTÜ

ÕPPEKORRALDUS

KOOLITUSTE KESTVUS
Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Korraldajal on õigus teha
koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse
muudatustest e-posti teel.

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE
Koolitusele registreerimine toimub kodulehel elektrooniliselt.

KOOLITUSE EEST TASUMINE
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse tavaliselt e-posti teel. Arve tasutakse
arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust, kui ei ole teisiti kokku
lepitud.

KOOLITUSEL OSALEMINE
Koolitusele registreerunul palume koolitusele õigeaegselt kohale tulla ja kogu õppeprotsessis
aktiivselt osaleda.

KOOLITUSEST LOOBUMINE
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis on võimalik leppida kokku
järgmisel samateemalisel koolitusel osalemine. Kui see ei ole võimalik, siis tagastatakse
koolitustasu järgmistel tingimustel:

 • kui loobumisest teatatakse rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist, siis
  tagastatakse 100% koolitustasust;
 • kui loobumisest teatatakse 2-7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse 75 %
  koolitustasust;
 • kui loobumisest teatatakse kuni 1 päev enne koolituse toimumist, siis koolitustasu ei
  tagastata;
 • kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, kuid ei ilmu kohale ega teata enda mitte
  osalemisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

KOOLITUSE ÄRAJÄÄMINE VÕI EDASILÜKKUMINE
MTÜ Vaikuseminutid võib koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse ära jätta või koolituse toimumist
edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel
kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse täies ulatuses tagasi.

ÕPPEKVALITEET
MTÜ Vaikuseminutid koolitajad ja koostööpartnerid on usaldusväärsed professionaalid, kes
arvestavad koolituse läbiviimisel osalejate vajadustega.
Koolituse õppekvaliteedi tagavad järgmised põhimõtted:

  • MTÜ Vaikuseminutid teadveloleku koolitajad on kõik läbinud spetsiaalse pikaajalise
   Vaikuseminutite koolitajate aluskursuse tähelepanu ja meelerahu harjutustega seonduvate
   pädevuste arendamiseks (sh isikliku praktika tugevdamine).
  • MTÜ Vaikuseminutid koolitajad on kõik oma valdkonna eksperdid, kelle haridus, töökogemus
   ja täienduskoolitused toetavad ja rikastavad Vaikuseminutite koolituste läbiviimist. Rohkem
   infot iga koolitaja hariduse ja töökogemuse kohta leiab kodulehelt.
  • Koolituste õppekavad koostame õppijate vajadustest lähtuvalt, toetudes samas Eesti
   hariduse kvaliteeti kehtestavatele ja arendavatele dokumentidele (riiklikud õppekavad,
   kutsestandardid, riiklik haridusstrateegia “Eesti elukestva õppe strateegia 2020”).
  • Õppekeskkonna sobivuse tagab see, et õpe toimub ruumides, mis vastavad Töötervishoiu ja –
   ohutuse seaduses toodud nõuetele. Õpperuumid valitakse sobivalt valgusküllased, õhurikkad
   ja soojad ning varustatud koolituseks vajalike vahenditega.
  • Koolituse jooksul kogutakse osalejatelt suulist tagasisidet ning koolituse lõpuosas täidavad
   osalejad lühikese eneseanalüüsi sisaldava kirjaliku tagasiside. Kogutud andmeid
   analüüsitakse ja kasutatakse koolituste õppekava jm täiustamisel.

Õppijatele, kes on auditoorses õppetöös osalenud vähemalt 75% mahus ja esitanud praktiliste
harjutuste analüüsi iseseisva tööna, väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus e-postiga; alla
75% auditoorses õppetöös osalemise kohta antakse tõend.