Teadveloleku kursuse õppekava

Teadveloleku kursuse õppekava

 

ÕPPEKAVA NIMETUS

 

Teadveloleku kursus
ÕPPEKAVARÜHM

 

Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne  õppekavarühm

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED (sihtrühm) Tingimused: valmisolek pühenduda iseseisvale harjutamisele vähemalt 20 minutit päevas 8 nädala vältel.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes soovivad süsteemselt kasutada teadvelolekut oma elus.

 

ÕPPE KOGUMAHT, SH AUDITOORSE,

PRAKTILISE JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL

Kogumaht:  58 ak t: auditoorne töö 21 (2h x 8 nädalat);  iseseisev töö 25  (20 min päevas 8 nädalat)  analüüs 12 (10 min päevas 8 nädalat) päeviku pidamiseks ja töölehtede täitmiseks.
ÕPPE SISU Kogemuskoolitus, kus praktiseeritakse kohalolu ja meelerahu harjutusi ning kus isiklik kogemus seotakse uusima positiivse psühholoogia alase teooriaga. Kursus kestab 8 nädalat, teemad:

1.  Automaatpiloodist ärkamine

2.  Kehasse ankurdumine

3.  Igapäevane teadvelolek

4.  Mõtetega suhestumine

5.  Raskustele lähenemine

6.  Suhestumine enda ja teistega

7.  Tasakaalu saavutamine elus

8.  Teadvelolek ja sinu hindamatu elu

ÕPIVÄLJUNDID Koolituse läbinu:

– kasutab erinevaid teadveloleku harjutusi oma igapäevases elus;

-teadvustab oma kogemusi uudishimulikult ja heasoovlikult ning arendab vastavat hoiakut; -analüüsib oma kogemusi, eristades mentaalset, emotsionaalset ja füüsilist komponenti; -kasutab teadvelolekul põhinevaid eneseregulatsiooni võtteid efektiivseks toimetulekuks elulistes situatsioonides.

 

M.Williams, D.Penman “Ärksus. Tee rahuni pöörases maailmas”

Kohustuslik: kursuse audioharjutuste kaasategemine, päeviku pidamine ja kirjalike analüüsilehtede täitmine.

 

 

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS hubane ja avar ruum, mis võimaldab liikumist, paaris- ja grupitööd.
LÕPETAMISE TINGIMUSED JA

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% mahus; harjutuste kaasa tegemine ja analüüsimine rühmas; iseseisev harjutuste tegemine ja praktikapäeviku pidamine, töölehtede ja  refleksiooniankeedi täitmine.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus;  alla 75% auditoorses õppetöös osalemisel tõend. Mitteeristav hindamine praktiliste harjutuste analüüsi ja iseseisva töö(õpi)päeviku esitamise alusel.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIKU

KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI

TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS

 

AMI 200tunnine Vaikuseminutite koolitajate baaskoolitus ja teadveloleku kursus. Teadveloleku kursuse koolitaja koolitus, teadveloleku süsteemne kasutamine.

 

Õppekava koostaja Helena Väljaste