Teadveloleku kursuse õppekava

Teadveloleku kursuse õppekava

 

ÕPPEKAVA NIMETUS

 

Teadveloleku kursus
ÕPPEKAVARÜHM

 

Psühholoogia õppekavarühm.

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemega 7 ning tasemeõppes “Põhikooli riikliku õppekava” ja “Gümnaasiumi riikliku õppekavaga” (enesemääratluspädevus ja selle kujundamine) – vt altpoolt.

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED (sihtrühm) Tingimused: valmisolek tegeleda kursuse
praktiliste harjutustega vähemalt 20 minutit
päevas 8 nädala vältel.Sihtrühm: kõik teadveloleku meetodi
rakendamisest huvitatud täiskasvanud
ÕPPE KOGUMAHT, SH AUDITOORSE, PRAKTILISE JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL Kogumaht: 58 ak t:
auditoorne töö 21 (2 tavatundi x 8 nädalat);
iseseisev töö 25 (20 min päevas 8 nädalat);
analüüs 12 (10 min päevas 8 nädalat) päeviku
pidamiseks ja töölehtede täitmiseks.
ÕPPE SISU Koolitus, kus uuritakse kogemusõppe kaudu
teadveloleku meetodi mõju psüühilistele
protsessidele ja käitumisele, seostades kohalolu ja meelerahu harjutuste õpet ning kus isiklik kogemus seotakse uusima positiivse ja kognitiivse psühholoogia alase teooriaga. Kursus kestab 8
nädalat, teemad:
1. Tähelepanu juhtimise oskus ja võimalused.
Automaatpiloot ja sellelt mahaastumine.
2. Kontakt kehaga ning selle mõju inimese
tasakaalukusele ja heaolule
3. Teadveloleku toomine liikumistegevustesse. Väliste ja sisemiste protsesside aktsepteerimine ning seeläbi stressi vähendamine.
4. Teadlikkus mõtete tasandil toimuvatest
protsessidest. Mõtetega teadliku suhestumise oskused ja võimalused
5. Emotsioonid ja enesejuhtimine. Sisemised
protsessid probleemsete emotsioonide puhul. Ebamugavuste ja raskustega suhestumine läbi aktsepteeriva ja heatahtliku kohalolu.
6. Teadveloleku kasutamise võimalused ja kasutegurid suhtlemisel. Heasoovlikkuse ja empaatia kasvatamise viisid.
7. Kurnavate ja kosutavate tegevuste kaardistamine. Tegevuse mõju sõltumine suhtumisviisist ja kohalolust.
8. Võimalused ja soovitused teadveloleku
kasutamiseks uneprobleemide ja füüsiliste
vaevuste, raskete emotsioonide, segavate mõtete ning keeruliste suhteolukordade puhul.
ÕPIVÄLJUNDID Koolituse läbinu:
– oskab kasutada erinevaid teadveloleku
harjutusi ja tunneb nende spetsiifikat;
– mõistab nii teoreetiliselt kui praktiliselt,
kuidas kogemuste uudishimulik ja heasoovlik jälgimine vähendab reaktiivsust ja pinget;
– oskab kogemusi analüüsides eristada psüühilisi protsesse (tähelepanu, mõttelist ja
emotsionaalset komponenti) ning füüsilisi
märke kehas;
– tunneb erinevaid teadvelolekul
põhinevaid eneseregulatsiooni võtteid,
osates neid kasutada ja soovitada
efektiivseks toimetulekuks elulistes
situatsioonides;
– väärtustab vaimset tervist ning teeb
praktilisi samme vaimse tervise
edendamise heaks
ÕPPEMATERJALID M.Williams, D.Penman “Ärksus. Tee rahuni pöörases maailmas”
Kohustuslik: kursuse audioharjutuste
kaasategemine
Soovituslik: kirjalike analüüsilehtede
täitmine
ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS hubane ja avar ruum, mis võimaldab liikumist, paaris- ja grupitööd.
LÕPETAMISE TINGIMUSED JA

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% mahus; harjutuste kaasa tegemine ja analüüsimine rühmas; iseseisev harjutuste tegemine ja praktikapäeviku pidamine, töölehtede ja refleksiooniankeedi täitmine.

Väljastatavad dokumendid: tunnistus;
alla 75% auditoorses õppetöös osalemisel tõend. Mitteeristav hindamine praktiliste harjutuste analüüsi ja iseseisva töö(õpi)päeviku esitamise alusel.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIKU

KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI

TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS

 

AMI 200tunnine Vaikuseminutite koolitajate baaskoolitus ja teadveloleku kursus. Teadveloleku kursuse koolitaja koolitus, teadveloleku süsteemne kasutamine.

 

Õppekava koostaja Helena Väljaste

Lisainfo: info [att] vaikuseminutid.ee