Vaikuseminutite lühiharjutuste kursuse õppekava

ÕPPEKAVA NIMETUS Tähelepanu ja meelerahu lühiharjutused: praktilised tööriistad stressi ja kurnatuse vähendamiseks
ÕPPEKAVA RÜHM Psühholoogia
ÕPINGUTE ALUSTAMISE
TINGIMUSED
(sihtrühm)
Sihtrühma kuuluvad kõik, kes soovivad saada teadmisi, oskuseid ja vahendeid heaolu ja stressitaluvuse kasvatamiseks
ÕPPE KOGUMAHT, SH
AUDITOORSE, PRAKTILISE JA
ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL
Kogumaht 27 akadeemilist tundi, sh
auditoorne: 14 ak t
praktiline: 11 ak t
iseseisev: 2 ak t
ÕPPE EESMÄRK Anda ülevaade tähelepanu ja meelerahu harjutuste mõjust vaimsele heaolule ja enesejuhtimise oskustele ning kujundada pädevust lühiharjutuste rakendamiseks.
ÕPPE SISU Stressiga toimetuleku, keskendumise ja enesejuhtimise oskuste arendamisega seotud teemade teoreetiline ja kogemuslik õpe:

Tähelepanu juhtimine ja keskendumisvõime, sh tähelepanu automaatsed  toimimismehhanismid ja tahtliku suunamise võimalus. Tähelepanu juhtimise oskuse treenimise vajalikkus ja treenimise
tulemuslikkust mõjutavad kvaliteedid. Tähelepanu juhtimise mõju inimese seisundile ja heaolule.

Teadveloleku mõiste uurimine praktiliselt ja läbi teadusuuringute tulemuste, sh. Tartu Ülikooli uuring Vaikuseminutite programmi mõju ning positiivsete tulemuste kohta.

Tähelepanu suunamine heaolu toetamiseks läbi lühiharjutuste ning igapäevategevuste käigus. Automaatpiloot ja kohalolu tajutud õnnelikkuse mõjutajatena.

Emotsioonide ja nende mõjude märkamine,
emotsionaalse reaktiivsuse äratundmine.
Emotsioonidega toimetuleku tõhusad ja mittetõhusad viisid. Emotsionaalse tasakaalukuse toetamise võimalused. Aktsepteeriva ja heatahtliku hoiaku
kasutegurid.

Mõtete märkamine ja jälgimine, sh teadvustades erinevate mõtete psühholoogilist mõju. Mõtetega suhestumise tavapärased viisid ning teadveloleku meetodist lähtuvad võimalused ja tehnikad suhestumiseks viisil, mis toetab vaimset heaolu.

Vaikuseminutite harjutused – praktilised tööriistad vaimse tervise ja enesejuhtimise oskuste toetamiseks
Kursuse oluline osa on keskendumist ja enesejuhtimist toetavate harjutuste komplekti (16 lühiharjutust) tundmaõppimine ja harjutuste juhendamise võimekus:
● Vaikuseminutite lühiharjutuste kogemine,
kogemuste vahetus ja refleksioon (nii õppegrupis
kui ka iseseisva töö kaudu);
● harjutuste juhendamise ja kogemuse
reflekteerimise metoodika;
● harjutuste juhendamiseks vajalikud suhtumisviisid ja kvaliteedid;
● harjutuste spetsiifika (sh kasutegurid ja seos
erinevate probleemidega) ja kohandamine
erinevate võimekuste/vanuseastmetega;
● metoodilised nõuanded ja lahendused küsimustele, mis tekivad seoses harjutuste tulemusliku ja
järjepideva kasutamisega.

Iseseisev töö sisaldab IKT-põhist õpet, mis on toetatud Vaikuseminutite nutiäpis spetsiifilise audioharjutuste programmiga. Audioharjutusi saab läbi äpi mugavalt kasutada stressi vähendamiseks ja enesejuhtimise
treenimiseks, sh patsientide või lastega. Harjutuste juhendamise toetamiseks saavad osalejad tekstijuhendite ja praktiliste nõuannetega käsiraamatu.
Meetodi kasutamisega seonduvate arutelude,
kogemuste vahetuse ja küsimuste-vastuste jaoks on koolitusel osalejatele loodud veebipõhine
Vaikuseminutite praktikute arutelugrupp.

ÕPIVÄLJUNDID Koolituse läbinu

  • tunneb ja oskab rakendada mitmekesist
    lühiharjutuste komplekti, millega vähendada stressi, kurnatust ja ärevust ning kasvatada heaolu ja keskendumisvõimet;
  • mõistab teadveloleku metoodika aluseid (sh teaduspõhisus) ja potentsiaali vaimse tervise probleemide ennetamises;
  • mõistab närvivõrgustike tugevdamise vajalikkust ja aju reaktsiooni stressiolukordades;
  • tunneb tähelepanu tahtliku juhtimise kasutegureid psühholoogilisele heaolule.
ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS Kontaktõppe puhul hubane ja avar ruum, mis võimaldab liikumist ning paaris- ja grupitööd. Veebiõpe toimub Zoom’i keskkonnas.
LÕPETAMISE TINGIMUSED JA
VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Täienduskoolituses osalejale, kes esitab nõuetekohase iseseisva töö ning osaleb vähemalt 75% ulatuses auditoorses töös (saab asendada salvestiste abil samas
mahus iseseisva tööga) väljastatakse tunnistus vastavalt täiskasvanukoolituse seadusele.Tervishoius töötavatele
osalejatele annab kursuse lõpetamine 10 täiendkoolituspunkti (koostöös Tartu Ülikooli Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudiga).Iseseisev ja praktiline töö: Vaikuseminutite harjutuste järjepidev rakendamine ja oma kogemuse refleksioon.
KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS
VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI,
ÕPI- VÕI TÖÖKOGEMUSE
KIRJELDUS
Põhjalik teadveloleku metoodika kasutamise ja õpetamise kogemus.

Koolitajad on läbinud Vaikuseminutite koolitajate väljaõppe ning osalenud meeskonna kovisioonidel ja täiendkoolitustel. Koolitajate erinev taust ja spetsiifika võimaldab tellijal valida just enda asutuse vajadustega
sobiva läbiviija.

Õppekava koostaja ja koolituse
läbiviija
Vaikuseminutid MTÜ

Lisainfo: info [2tt] vaikuseminutid.ee