VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Lühikesed harjutused toovad meie ellu rohkem kohalolu ja tasakaalu. Neid saab teha igaüks – sobivad nii lastele kui täiskasvanutele.

Vaikuseminutite noorteprogramm

Vaikuseminutite noorteprogrammi eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:

♦     treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;
♦     õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;
♦     kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;
♦     kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi.

Illustratsioonide autor: Mette Mari Kaljas

Noorteprogrammi sihtrühm

Vaikuseminutite noorteprogramm on suunatud eelkõige 8. 10. klasside õpilastele. Põhikooli lõpuosas on paljud noored arvestatava surve all (kooli lõpetamine, jätkuva haridustee valikud), samas pole selles vanuseastmes eriti toetavaid programme. Ealistest iseärasustest tulenevalt võivad teismelised ka kogeda varasemast enam protesti ja seista silmitsi erinevate stressiallikatega (sh suhete teemad, mis võivad nõuda palju tähelepanu). Selles eas oodatakse noortelt juba üsna palju iseseisvust ning endaga hakkama saamist, oskused elus ettetulevate raskuste ja pingetega toimetulekuks on neil aga sageli veel kesised. Soov olla iseteadlik ja iseseisev on aga tugev ning omades häid tehnikaid ja toimetulekustrateegiaid saavad nad enda õpivõime ja vaimse heaolu jaoks palju ära teha.

Lisaks annab olulist konteksti riiklik statistika, mille kohaselt on 15-19aastaste esmahaigestumused psüühikahäiretesse viimastel aastatel oluliselt kasvanud (vt ERR-i artikkel). Näiteks meeleoluhäirete esmajuhtumite esinemissagedus on kasvanud lausa kolmandiku, levinud on ka stressi ja ärevusega seotud häired, paraku ka depressioon. Noorteprogrammiga soovime panustada selliste probleemide ennetusse ja leevendamisse, aidates noortel kasvatada oskusi, kuidas emotsioonide, stressi ja ärevusega paremini toime tulla.

See on õppeprogramm noortele endile, mitte väljastpoolt tulev kohustus vaid neid toetav ja jõustav programm, et nad saaksid paremini oma elu elada ja oma sihte saavutada – sellest ka noorteprogrammi nimi OMA.

Õppeprogrammi ülesehitus

Vaikuseminutite noorteprogramm on üles ehitatud ühele eelkohtumisele (kontakti loomiseks õpilastega ja programmi tutvustamiseks) ja kümnele kogemuslikule kohtumisele arutelutundides (üks koolitund, s.o 45 minutit nädalas), mille raames käsitletakse koos õpilastega erinevaid teemasid ning õpetatakse neile enesejuhtimise viise. Ühtlasi kuuluvad programmi kümne nädala sisse igapäevased Vaikuseminutite harjutused, mida juhendavad aineõpetajad oma ainetundides viiel päeval nädalas kolm harjutust päevas (ühel korral viieminutiline põhiharjutus ja kahel korral kolmeminutiline miniharjutus; harjutuste valik on nähtav nädalate lõikes Tabelis 1).

Lisaks julgustatakse õpilasi õpitut vabatahtlikult endale sobival viisil iseseisvalt päeva jooksul rakendama, sh kasutama võimalust teha harjutusi iseseisvalt selleks loodud äpi vahendusel, kust leiab lisaks harjutustele ka inspireerivat teemakohast materjali. Noorteäpp võimaldab toetada õpilaste järjepidevat praktiseerimist, mis on oluline harjutuste mõju avaldumiseks. Kogemuste jagamist võimaldab noorteprogrammis osalejate ühine Facebooki grupp (gruppi haldavad ja suunavad noorteprogrammi loojad)  ning arutelutunnid toetavad noortele enesejuhtimise temaatika avamist läbi mängulise ja eksperimentaalse lähenemise. Õppetöö läbiviimist toetab metoodiline materjal õpetajale (Vaikuseminutite harjutused, tunnikavad ja slaidesitus) ning töövihik õpilastele.

2018 a sügisel viiakse seda õppeprogrammi läbi TÜ mõju-uuringuga seotud koolides (vt uuringu kohta siit).

Vaikuseminutite noorteprogrammi OMA on võimalik kooli tellida – kas kooli õppeprogrammi osana, huviringina või mitmepäevase laagrina. 

Ühtlasi oleme avamas Tartus ja Tallinnas OMA avatud gruppe noortele.

Täpsema info saamiseks kirjuta lii@vaikuseminutid.ee

 

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo