Võta ühendust

Nelli Jung

Kui oleme pinges, hajevil või stressis, siis meie tegelik võimekus ei avaldu. Keskendumisraskused ja meeleoluhäired puudutavad nüüdsel ajal pea kõiki. Nii lapsi kui suuri. Sestap on vaja kasvatada oskusi, et hoolitseda enda heaolu ja tasakaalukuse eest.

Kogemus ja tegevused

Teadveloleku väljaõpe: 
2-aastane MBSR e. mindfulnessil põhineva stressivähendamise programmi  sertifitseeritud juhendaja väljaõpe, (L. Pennanen), 2020-2022
Mindfulness Daily 40-päevane programm (T.Brach, J.Kornfield), 2020
“MBSR originaalkursuse tuum”, 2 päevane (L.Pennanen), 2020
Vaikuseminutite teadveloleku kursuse koolitaja 2-päevane väljaõpe (H.Väljaste), 2018
Vaikuseminutite koolitajate 5-kuine väljaõpe (H.Väljaste, M.Mitt jt), 2015

Koolitamise kogemus: 
Vaikuseminutite teadveloleku kursus alates 2017 a kevad
Vaikuseminutite keskendumise ja enesejuhtimise kursus alates 2015 a sügis
TÜ eetikakeskuses al 2010 a väärtuskasvatuse ja enesejuhtimise teemadel
Tartu Ülikooli tudengite õpetamine al 2008.

Motivatsioon: Olen nii tööalases kui isiklikus plaanis omal nahal kogenud, kui olulised on oskused enda emotsioonide, keskendumise ja stressiga hästi toime tulla. Olles tegevjuht ja samas 4 lapse ema, oleksin ilma nende praktiliste oskusteta juba ammu läbipõlenud. Jõudsin selle teema eestvedamiseni läbi pikaaegse töö Tartu Ülikooli eetikakeskuses, õpetades tudengeid ning tegeledes hariduse sihiseadete ja väärtusarendusega. Sain aru, et inimeste vaimne heaolu on baasväärtus ja igaüks saab õppida praktilisi oskusi enda heaolu kasvatamiseks. Nii saame ennetada paljusid probleeme tervishoius, hariduses ja sotsiaalvaldkonnas. Ja eelkõige nii saame olla õnnelikumad, teha tulemuslikumalt tööd ning hoida oma suhteid.

 


CURRICULUM VITAE

Nelli Jung
nelli [ät] vaikuseminutid.ee

TÖÖKOGEMUS

2020–…                   MTÜ Vaikuseminutid tegevjuht
2017–…                    Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja ja õppejõud TÜ tudengitele
2013–2018              Vaikuseminutite eestvedaja, sisu arendaja ja tegevjuht (2018. a mais sünnituspuhkusele)
2009–2019              Tartu Ülikooli eetikakeskus, projektijuht

Töö sisu eetikakeskuses: Olin riikliku väärtusprogrammi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013” põhiline elluviija ja sisuline arendaja. Programmi fookus on väärtuskasvatusel hariduses ehk laste isiksusliku arengu mitmekülgsel toetamisel. Minu tööks on inspireerida ning toetada haridus- ja noorsootöötajaid.

Olulised tegevused (koostöös prof Margit Sutropi ja prof Halliki Harro-Loidiga):

  • tugimaterjalide loomine, nt koolide enesehinnangu mudel, interaktiivne väärtuste üle arutlemise metoodika “Väärtuste mäng”;
  • EDUKO analüüsigrandi “Õpetajate väärtuskasvatuse alase pädevuse arendamine õpetajakoolituses” läbiviimine (õppekavade analüüs, pilootkursus tudengitele);
  • töö põhikooli ja gümnaasiumi õppekavaga (üldosa alusväärtuste osa kirjutamine, väärtuste teema integreerimine ainekavadesse);
  • osalemine Eesti pikaajalise haridusstrateegia koostamises (õppeprotsessi töögrupis);
  • koolituste, konkursside ja iga-aastaste väärtuskasvatuse suurkonverentside korraldamine, ettekanded nii seal kui mujal;
  • kõikide väärtusprogrammi tegevuste üldpildi hoidmine ja visiooni kujundamine, TÜ eetikakeskuse väärtus­programmiga seotud töötajate juhtimine ja innustamine;
  • uue väärtusprogrammi visiooni loomine ja tegevussuundade kirjeldamine, et põhjendada jätkuprogrammi vajalikkust.

Tugevused: Analüüsivõime, paindlikkus ja hea suhtlemisoskus aitasid keerukates situatsioonides edukalt läbirääkimisi pidada. Erilise pädevusena on tunnustatud ka sõnastamis- ja kirjutamisoskust.

HARIDUS

2004–2009    Tartu Ülikool, filosoofia magistriõpe, MA teaduskraad, sh 2005–2006 õppeaaasta Konstanzi ülikoolis Saksamaal
1999–2004     Tartu Ülikool, filosoofia bakalaureuseõpe (sh matemaatika kõrvalerialana)
1987–1999      Saaremaa Ühisgümnaasium

TÄIENDKOOLITUSED (valik)

2020-2021      MBSR originaalprogrammi 6-kuine rahvusvaheliselt sertifitseeritud väljaõpe (L. Pennanen)
2020                “MBSR originaalkursuse tuum”, L. Pennanen, Center for Mindfulness Finland
2018                 Vaikuseminutite teadveloleku kursuse koolitaja 2-päevane väljaõpe, H. Väljaste, 2018
2015                 “Vaikuseminutite koolitajate aluskursus”, pooleaastane väljaõpe, erinevad eksperdid
2015                 “Väärtuslik väärtuskasvatuse koolitus” Johannese koolis Rosmal, M. Mitt
2010-2015      Teadliku Muutuse Kunst I-V, I. Villido
2010                 Lastega filosofeerimine, E. Säre
2010                 Meediaoskused kõrghariduse ja teaduse populariseerimiseks (TÜ), M. Noorma ja A. Olesk
2010                 Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused (TÜ), P. Kärtner
2010                 Õpetajakoolituse õppejõudude suhtlemiskoolitus “Õpetajate kool”, E. Velström

NÄITEID TEGEVUSEST KOOLITAJANA/ÕPPEJÕUNA

 • “Õpetaja eetika ja väärtuskasvatus”, TÜ haridusteaduste instituudi bakalaureuseõpe humanitaar- ja sotsiaalteaduste õpetajatele põhikoolis, alates 2015/2016 õppeaasta.
 • Erinevad Vaikuseminutite tutvustused ja koolitused, sh 8-nädalased Teadveloleku kursused, Keskendumise ja enesejuhtimise oskuste baaskursused jm
 • ”Vaikuseminutid hariduse sihtide teostamiseks: tööriist õpilastele ja õpetajatele”, 2päevane moodul Vaikuseminutite koolitajate väljaõppes, koostöös psühholoog H. Väljastega, 2015.
 • „Õpetaja väärtuskasvatusliku pädevuse tõstmine“, täiendkoolitus peamiselt klassijuhatajatele, Innove meetme raames, 2013.
 • “Õpilaste väärtuste mäng“ EDUKO koolitustsüklis “Aktiivõppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses”, 2013.
 • “Õpikud kui väärtuskasvatuse tööriistad”, koolituspäev õppematerjalide autoritele ja toimetajatele, 2010.
 • “Põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine”, koolituspäev koolirahvale, 2010.
 • Argumenteerimise ja akadeemilise kirjutamise kursus “Filosoofiline kirjutamine”, TÜ filosoofia osakonna bakalaureuseõpe ja avatud ülikool (õpetajate täiendõpe), alates 2008/2009 õppeaasta kuni 2014/2015 õppeaasta.

NÄITEID ILMUNUD RAAMATUTEST/ARTIKLITEST

 • raamat “Keskendumisharjutused lastele ja suuurtele” (koos L. Kaudse, E. Ljulko, H . Väljastega), MTÜ Vaikuseminutid, 2017
 • „Noorsootöö kui väärtuskasvatus” raamatus “Noorsootöö õpik“, Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo 2013.
 • „Kooli väärtusarenduse hindamismudel – miks ja kuidas?” (koos M. Sutropi ja H. Harro-Loidiga) raamatus “Väärtuspõhine kool – Eesti ja maailma kogemus”, EKSA 2013.
 • „Ühe aabitsa väärtusalane näidisanalüüs“ raamatus “Väärtuspõhine kool – Eesti ja maailma kogemus”, EKSA 2013.
 • Õppematerjalid uue õpikäsituse toetajana (koos L. Lilles-Heinsarega) raamatus “Väärtuspõhine kool – Eesti ja maailma kogemus”, EKSA 2013 .
 • „Erinevad väärtuskasvatuslikud lähenemised“ (koos dots O. Schichalejeviga), raamatus “Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses: miks ja kuidas”, EKSA 2012.
 • “Eetikakeskuse panus ühiskonda läbi riikliku väärtusprogrammi”, raamatus “Eetika teadustes ja ühiskonnas”, EKSA 2011.
 • raamatu „Väärtuskasvatuse analüüs: miks ja kuidas” kaasautor, EKSA 2011, 2015.