VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele õpetajatele, lapsevanematele.

Projektitoetused

„Vaikuseminutite organisatsioonipõhine rakendusprogramm“

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 24 999,20 euro ulatuses. Rahastuse aluseks on KÜSK-i ja Heateo SA korraldatud Nupukate lahenduste konkursi inkubatsiooniprogramm, mis pakkus professionaalset tuge lahendusega töötamisel.

Projekti eesmärk:

Loodud on enesejuhtimisoskuste õpetamise süsteemne ja tulemuslik tugiprogramm haridusasutustele, mille oluliseks osaks on koolisiseste Vaikuseminutite tugiisikute koolitamine, kes toetavad õpetajaid nende töös enesekohaste oskuste integreerimisel õppetegevusse ja ka juhtkonna liikmete kaasamist programmi tegevustesse.

Lühikokkuvõte:

Enesejuhtimine (osa enesekohastest oskustest) kui kriitiline komponent elus edukaks toimetulekuks on haridusstrateegias seatud esikohale. Meie koolituskogemus ja kontakt Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskusega kinnitavad, et paljudele õpetajatele on enesejuhtimise oskuste sisu segane, ning puudu on arusaamast, kuidas tegeleda koolipäeva jooksul ilmnevate laste enesekohaste vajadustega nt ärevus, väsimus ja stress.

Vaikuseminutid pakub praktilisi harjutusi õpetajatele, et kujundada laste enesejuhtimise oskusi nagu keskendumine, pingetega toimetulek, emotsionaalse tasakaalu loomine jne. Suurema mõju saavutamiseks on vaja liikuda õpetajate täiendkoolituse mudelilt edasi süsteemsemale tööle tervete organisatsioonidega. Soovime piloteerida haridusasutuste tugiprogrammi, mis loob kooli õpetajate või tugispetsialisti näol Vaikuseminutite tugiisiku rolli. Asutusesisesed tugiisikud saavad põhjalikumat süvakoolitust ja coachingut et hakata oma kooli praktilistest vajadustest lähtuvalt teisi õpetajaid toetama, mis omakorda tagab jätkusuutlikkuse enesekohaste oskuste õpetamisel ja praktiseerimisel.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks
Lisainfo: Sigrid Meltssigrid@vaikuseminutid.ee

“Vaikuseminutite enesekohaste oskuste õppeplatvorm õpetajatele ja lapsevanematele”

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 19 999,67 euro ulatuses.

Projekti eesmärk:

Vaikuseminutite õppeplatvormi kaudu saavad meie lapsevanemad, lasteaia- ja koolilapsed ning õpetajad esimese eestikeelse nutirakenduse, mille abil iseseisvalt kasutada stressi vähendavaid ja keskendumisvõimet tõstvaid mindfulness-tüüpi harjutusi. Tegemist on käepärase, kulutõhusa ja senisest kvaliteetsema viisiga tänapäeva elus toimetulekuks vajalike enesekohaste oskuste õppimiseks.

Lühikokkuvõte:

Õppeplatvormi abil saavad keskendumisvõimet tõstvad ja stressi vähendavad Vaikuseminutite harjutused käepäraselt, iseseisvalt ja koostöös kasutatavaks kõigile Eesti lastele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes seda soovivad. Nutirakenduse kaudu pakutava toega tõstame oluliselt juba praegu õpetajatele suunatud koolituste mõju, mille on tänaseks läbinud pea tuhat õpetajat.

Nutirakenduse abil muutub selliste mindfulness-tüüpi tähelepanu ning meelerahu harjutuste kasutamine palju kergemaks kõigile osapooltele – kergema ja suurema kasutamise ning kasutamise jälgimise võimalusega kaasneb ka suurem mõju keskendumisele ja heaolulule.

Keskendumisega ja enesejuhtimisega seotud enesekohased oskused on võtmetähtsusega selleks, et olla edukas ja õnnelik nii lasteaias, koolis kui täiskasvanute maailmas. Neid tähtsustab riiklik õppekava ja uuenev õpikäsitlus, mille “sõnad on õiged, aga teod pole järele jõudnud” (tsitaat prof Mati Heidmetsalt). Vaikuseminutite teenused täidavad eri osapoolte koostöös kõige olulisema osa sellest puudujäägist. Loodav nutirakendus on oluline etapp Vaikuseminutite, et sellised tõenduspõhise mõjuga tähelepanu ja meelerahu harjutused saaksid kergesti kättesaadavaks kõigile soovijatele.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks
Lisainfo: Jannus Jaska, jannus@vaikuseminutid.ee

“Vaikuseminutid 2017: uued suunad”

Tegevusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu nõukogu otsusel.

Tegevuste eesmärk ja lühikokkuvõte: projekt toetab Vaikuseminutite tegevuse laienemist ja kvaliteeti läbi baaskoolituse kohandamise kutseõppeasutustele, klassipõhise intensiivprogrammi ja baaskoolituse jätkupäeva arendamise,  tugivõrgustiku spetsialistide koolitamise, kogukonna kohtumiste ja enesekohaste oskuste konverentsipäeva.

 

HMN-logo_valge_taustaga

Lisainfo: Nelli Jung, nelli@vaikuseminutid.ee

 

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo