Projektitoetused

 

Vaikuseminutid MTÜ viis perioodil november 2021 – aprill 2022 läbi tõenduspõhist tähelepanu ja meelerahu harjutuste koolitusprogrammi lastevanemate, laste ja noorte vaimse tervise toetamiseks. Programm oli rahastatud Haridus ja Teadusministeeriumi toetusmeetmest „Laste ja noorte vaimse tervise ning õppimise toetamine, kriisijärgsel ajal, lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmise kaudu“.

Tagasiside põhjal on toimunud koolituste soovitusindeks 9,6 (10st).
Kokku osales koolitustel 458 lapsevanemat.

Koolitusel õpiti kogemuslikult:

  • tähelepanu ja meelerahu harjutusi,  mille abil saab toetada nii iseenda kui lapse/noore rahunemist ja keskendumisvõimet, samuti ennetada-leevendada pinget ja ärevust ning neist tingitud üleväsimust;
  • tehnikaid, mis aitavad piiravate mõttemustrite ja keeruliste emotsioonidega toime tulla ning tugevdada enda ja lapse/noore stressiga toimetuleku võimet;
  • nippe, kuidas  sisemiselt oravarattalt maha astuda ning olla kohal siin-ja-praegu, et tugevadada tasakaalukust ja rahulolu tunnet.

Koolitustega seonduvaid materjale vaata siin: https://vaikuseminutid.ee/laste-ja-noorte-vaimse-tervise-ning-oppimise-toetamine

 

SA Innove rahastatud projekt “Vaikuseminutite teadliku õpetaja arenguprogramm” kaudu jõudis Eesti erinevate piirkondade õpetajateni Teadliku õpetaja kursus.

Projektiperiood: 1.08.2019-1.06.2020

Kursuse koolitused annavad osalejale praktilised oskused ning teadveloleku metoodika enda vaimse ja emotsionaalse tervise edendamiseks. Need oskused aitavad õpetajal paremini toime tulla stressi ja emotsioonidega, ennetada läbipõlemist ning luua õppimist toetav ja turvaline õpikeskkond.

Projekti eesmärk: Võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub õpikäsitlusest, mille fookuses on iga õppija individuaalne ja sotsiaalne areng ning õpioskuste, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine läbi teadveloleku metoodika. Programmis osalevad õpetajad omandavad praktilised tööriistad ja kogemuse, kuidas hoida teadveloleku metoodika abil oma vaimset ja emotsionaalset tervist, ennetada läbipõlemist ning kasutada vaimset tervist hoidvaid suhtlusviise. Neil on vahendid, et kasutada teadveloleku metoodikat õpilastega, ennetades ja lahendades distsipliiniprobleeme. Nende õpetajate kogemus aitab vajalikke oskusi jagada ja arendada kogu kooli meeskonnas ka edaspidi.

Projekti tulemused:  Teadliku õpetaja kursuse koolituspäevadel on osalenud 160 õpetajat.
Kursus koosneb kahest teineteist täiendavast moodulist:
– stressijuhtimine, emotsioonid ja suhted (kaks koolituspäeva)
– suhtlusviisid ja vaimselt terve õpikeskkond (kaks koolituspäeva)

Kokku toimus kursus viiel korral, koolitusgruppide suurus oli ca 16 õpetajat. Toimumiskohtadeks olid Tallinn, Tartu, Pärnu ja Rakvere.

Projekti rahastas ESF SA Innove summas 20 133,60 eurot

MTÜ finantsvõimekuse tõstmine mõju kasvatamiseks

MTÜ Vaikuseminutid tegeleb praktiliste ja tõenduspõhiste oskuste õppega, et igaüks oskaks enda psühholoogilise heaolu eest hoolitseda ja enda vaimset tervist hoida. Kõige suurema ja pikaajalisema mõjuga on süsteemne programm “Heaolu loov kool ja lasteaed”, mis on tõendatult positiivsete tulemustega nii õpilaste kui õpetajate jaoks. Oluline arenguhüpe on programmi rahastamisse ja süsteemsesse vaimse tervise edendamisse nii kohalike omavalitsuste kui ka ettevõtjate kaasamine. Tegeleme probleemide olemuse mõtestamise ja võimalike lahenduste modelleerimisega läbi sihtgrupi intervjuude. Protsessi käigus arendame kohalike omavalitsustega koostööd vaimse tervise süsteemseks edendamiseks kogukonnas. Tegeledes tõenduspõhise vaimse tervise probleemide ennetusega lapsevanemate, õpetajate ja laste seas (kaasates haridusjuhte, sotsiaalsfääri ja kogukonda laiemalt), võimaldab see teravaid probleeme leevendada ja osaliselt isegi lahendada. Pikemas vaates tähendab see omavalitsusele märkimisväärset rahalist kokkuhoidu, mis muidu kuluks kesisest vaimsest tervisest lähtuvate probleemide lahendamisele.
 
Projekti toetab arengu-eksperdina Aivar Haller.
Summa: 24998 eurot

„Koostöös laste ja perede heaks“ – partnerlusprojekt Lastekaitse Liidu strateegilise partnerluse raames

Partnerlusprojekti eesmärk on suurendada laste heaolu lapse abivajadust ennetavate ning abivajavatele lastele mõeldud meetmete arendamise ja pakkumisega. Samuti suurendada ühiskonna teadlikkust lapse õigustest, toetada laste osalust ja kaasatust ning võimestada strateegilist partnerit nii laste õiguste ja kaasatuse edendamisel kui ka laste heaolu edendamisel. MTÜ Vaikuseminutid viib projekti raames läbi lapsevanemate kursuseid laste väärkohtlemise ennetamiseks läbi pingete ja emotsioonidega toimetuleku. Koostöös kohalike omavalitsustega korraldatakse 2-päevaseid tähelepanu ja meelerahu lühiharjutuste kursusi lapsevanematele ning osad kursuse läbijad saavad jätkata mängulise laste ja perede videokursusega “Kuidas tulla toime pingete ja keeruliste tunnetega?”. 

Projekti periood: 01.01.2023-31.12.2024
Summa: 16000 eurot
 
Projekti partnerid: MTÜ Lastekaitseliit, SA Lapse Heaolu Arengukeskus, MTÜ Oma Pere ja MTÜ Ennetustegevuse Keskus

„Peresõbralik ja lasterikas Eesti“ – partnerlusprojekt Eesti Lasterikaste Perede Liidu strateegilise partnerluse raames

Partnerlusprojekti tegevuse „Loome oskusi keskenduda ja kasvatada tasakaalu“ raames pakume suurpere liikmetele võimalust osaleda videokoolituste paketis, et suurendada pereliikmete toimetulekut stressiga ning tõhustada enesejuhtimise oskusi. Koolituspakett aitab perele läheneda süsteemselt, toetades peresisese sünergia tekkimist ning uute harjumuste kinnistumist nii vanemlikul kui ka laste tasandil. Kuna tegevuste raames on soov jõuda peredeni nende elukohast ja liikumisvõimalustest sõltumata, pakutakse oskuste õpet videokoolitustena. Eelsalvestatud videoformaat võimaldab paindlikku õpet, millele loob lisaväärtust ja tõhusust koolituse uuesti vaatamise võimalus.
 
Tegevuste periood: 01.01.2023-31.12.2024
Summa: 17460 eurot
 
Projekti partnerid: Eesti Lasterikaste Perede Liit, OÜ Sensus ETC, Eesti Imago Suhteteraapia Ühing, Pere Sihtkapital, Piirkondlikud organisatsioonid 

 

Aitan Eestit MTÜ toetus viimaks tõenduspõhised teadveloleku oskused tervishoiutöötajateni. 2023. aastal saadud toetuse abil viib Vaikuseminutid läbi koolituse, kus antakse kõrge läbipõlemise riskiga meedikutele tõhusad psühholoogilised oskused selleks, et tulla toime stressiga, vältida läbipõlemisohtu ning suurendada oma heaolu, kasutades tõenduspõhist teadveloleku (mindfulness) metoodikat. 
-kursusel läbivad osalejad tehnikaid, mille abil toetada enda tasakaalukust ja keskendumisvõimet, ennetada-leevendada pinget ja ärevust ning neist tingitud üleväsimust;
-arendavad oskusi märgata oma mõttemustreid ja emotsioone ning tugevdada enda stressiga toimetuleku võimet;
-leiavad võtteid astuda automaatpiloodilt maha ning kogeda ärgast siin-ja-praegu kohalolu, mis suurendab positiivsust ja tajutavat rahulolu.

Summa: 4960 eurot