Vaikuseminutid MTÜ õppekorralduse alused

1. Koolitusele registreerumine

 • Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis vastava koolituse registreerimisvormil (vaikuseminutid.ee). Registreerumise järgselt tuleb automaatne kinnitus registreerumise kohta osaleja e-kirja aadressile. Registreerumisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ning nõustunud registreerimistingimustega ja astunud seega lepingulisse suhtesse Vaikuseminutid MTÜ-ga (edaspidi VM).
 • Koolitusele registreerunul palume koolitusele õigeaegselt kohale tulla ja kogu õppeprotsessis aktiivselt osaleda.
 • Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile.
 • Vaikuseminutid MTÜ-l on õigus teha koolituse plaanis ja ajakavas muudatusi, teavitades sellest kõiki koolitusele registreerunuid esimesel võimalusel.

2. Õppemaks

 • Koolitustasu tasutakse Vaikuseminutid MTÜ poolt väljastatud koolitusarve alusel, arvel määratud kuupäevaks ning pangakontole. Arve saadetakse e-posti teel. Koolituse eest on võimalik tasuda kas täielikult või osaliselt kinkekaardiga. Koolitustasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või kokkulepitud maksegraafiku alusel vahetult enne kursuse lõppu. Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on VM õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

3. Koolitusest loobumine, katkestamine

 • Koolituse pooleli jätmisel koolitustasu ei tagastata.  Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab osaleja liituda mõne järgmise grupiga. Koolituse edasilükkamine on võimalik ainult üks kord. Vajadusel võib VM küsida uuesti liitumise korral osalejalt koolitusmaterjalide ning toitlustusega seotud kulutuste hüvitamist.
 • Juhul kui osaleja katkestab koolituse ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on osaleja kohustatud tasuma kursuse tervikarve, mis VM poolt väljastati.
 • Koolitusest loobumine enne koolituse algust: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult VM e-kirja teel koolitused@vaikuseminutid.ee.
  • kui loobumisest teatatakse rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse 100% koolitustasust;
  • kui loobumisest teatatakse 2-7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse 75 % koolitustasust;
  • kui loobumisest teatatakse kuni 1 päev enne koolituse toimumist, siis koolitustasu ei tagastata;
  • kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, kuid ei ilmu kohale ega teata enda mitte osalemisest, siis kuulub tema
   poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest (sõltumata sellest, kas arve on eelnevalt tasutud või mitte).

4. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

 • VM-l on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse sellest e-kirja või telefoni teel esimesel võimalusel. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse osaleja soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.
  Koolituse edasilükkumisel registreeritakse osaleja vastastikusel kokkuleppel järgmisesse gruppi. Juhul kui see ei sobi, siis tagastatakse osalejale makstud koolitustasu.

5. Õppemaks ja tulumaksu tagastus

 • Vaikuseminutid MTÜ Baaskoolituse õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. VM-le tasutud baaskoolituse õppemaks on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse ja saada antud summalt tulumaksu tagastus (Tulumaksuseadus § 26).
 • Tulumaksu tagastuse saamiseks peab arve tasuma sama isik, kellele arve on väljastatud ja kelle kohta on Vaikuseminutid MTÜ-le vastavad andmed (k.a. isikukood) esitatud.

6. Õppekvaliteet

VM koolitajad ja koostööpartnerid on usaldusväärsed professionaalid, kes arvestavad koolituse läbiviimisel osalejate vajadustega. Koolituse õppekvaliteedi tagavad järgmised põhimõtted:

 • MTÜ Vaikuseminutid koolitajad on kõik läbinud pikaajalise Vaikuseminutite koolitajate väljaõppe tähelepanu ja meelerahu harjutustega seonduvate pädevuste arendamiseks.
 • MTÜ Vaikuseminutid koolitajad on kõik oma valdkonna eksperdid, kelle haridus, töökogemus ja täienduskoolitused toetavad ja rikastavad Vaikuseminutite koolituste läbiviimist. Rohkem infot iga koolitaja hariduse ja töökogemuse kohta leiab kodulehelt.
 • Koolituste õppekavad koostame õppijate vajadustest lähtuvalt, toetudes samas Eesti hariduse kvaliteeti kehtestavatele ja arendavatele dokumentidele (riiklikud õppekavad, kutsestandardid, riiklik haridusstrateegia “Eesti elukestva õppe strateegia 2020”).
 • Õppekeskkonna sobivuse tagab see, et õpe toimub ruumides, mis vastavad Töötervishoiu ja – ohutuse seaduses toodud nõuetele. Õpperuumid valitakse sobivalt valgusküllased, õhurikkad ja soojad ning on varustatud koolituseks vajalike vahenditega.
 • Koolituse jooksul kogutakse osalejatelt suulist tagasisidet ning koolituse lõpus ja/või vahepeal täidavad osalejad lühikese eneseanalüüsi sisaldava refleksiooniankeedi. Kogutud andmeid analüüsitakse ja kasutatakse koolituste õppekava jm täiustamisel.
 • Õppijatele, kes on auditoorses õppetöös osalenud vähemalt 75% mahus, esitanud praktiliste harjutuste analüüsi iseseisva tööna ja täitnud refleksiooniankeedi, väljastatakse digitaalselt allkirjastatud tunnistus e-postiga; alla 75% auditoorses õppetöös osalemise kohta väljastatakse õppija soovi korral tõend.

7. Muud tingimused

 • Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Vaikuseminutid MTÜ-le või koolitajale. Koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma Vaikuseminutid MTÜ kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
 • MTÜ-l on õigus kliendile koolitusteenuse osutamisest keelduda kliendi varasema ebakorrektse maksekäitumise tõttu või kui kliendil on olnud vahejuhtumeid varasematel kursustel, mis häirivad rahulikku õpikeskkonda, samuti muudel MTÜ hinnangul mõjuvatel põhjustel.
 • MTÜ-l on õigus keelduda koolitusteenuse osutamisest ilma põhjendusi esitamata.

Kursusele registreerudes ja arve tasumisega nõustub klient MTÜ Vaikuseminutid õppekorralduse alustes toodud tingimustega.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

 • VM pakuvad erinevaid täiskasvanutele suunatud koolitusi ja seega puutume kokku oma teenuse pakkumise käigus osalejate isikuandmetega.
 • Isikuandmed on andmed, mida VM kogub üksikisikuga või asutustega sõlmitud lepingu täitmisel või nendega ühenduse võtmiseks.
 • Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Vaikuseminutid MTÜ (edaspidi VM).
 • VM kasutab oma igapäevases tegevuses volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejateks on VM koolitajad ja muud volitatud isikud, kellele VM on andnud lepingu alusel juhiseid andmete töötlemiseks VM nimel. http://vaikuseminutid.ee/koolitajad/
 • Koolitusel osalejal on õigus saada infot selle kohta, kes ning millistel eesmärkidel töötlevad tema isikuandmeid, samuti ka muud asjakohast infot selleks, et tagada õiglane ja läbipaistev isikuandmete töötlus. Üks võimalus info saamiseks on tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga, mis kirjeldab, kuidas ning miks VM töötleb osalejate isikuandmeid. Täiendavate küsimuste korral on võimalik pöörduda aadressile info@vaikuseminutid.ee

VM kogub osalejate kohta järgmisi andmeid:

 • Kontaktandmed (nimi, e-kiri, telefon, maksja aadress), amet, asutus ning isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse, tõendi või tulumaksu tagastuse saamise jaoks. Ametit ja asutust palume täita juhul, kui osaleja on kas haridustöötaja või tugispetsialist. Antud andmed on vajalikud VM meetodi leviku kaardistamiseks ja aruandluseks Haridus- ja Teadusministeeriumile, kes rahastab osasid VM tegevussuundi vastava riikliku haridusuuenduse elluviimiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
 • Ülaltoodud andmeid kogub ja kasutab VM selleks, et täita nii üldiselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi kui ka selleks, et täita osaleja ja VM vahel sõlmitavat lepingut (näiteks koolitusega seotud organisatoorse info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks ja vajalike täpsustuste tegemiseks).
 • Osalejate kontaktandmeid kasutab VM vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt VM poolsed reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, infokiri jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui osaleja on andnud meile selleks nõusoleku kursuse lõpus täidetavatel tagasisidelehtedel. Infokirja saajal on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, klikates infokirja lõpus olevale lingile (unsubscribe) või saates vastavasisulise e-kirja aadressile info@vaikuseminutid.ee.

VM töötleb järgmisi isikuandmeid:

 • Koolituse nimetus;
 • varasemalt läbitud VM koolitused;
 • makstud koolitustasud (VM kasutab neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva info andmise kohustuse täitmiseks);
 • Koolitusest osavõtt ja puudumise andmed (õppekava täitmisest tulenevalt otsustab VM, kas isikule väljastatakse tõend või tunnistus).
 • Amet ja asutus – amet ja asutus on vajalik VM meetodi leviku kaardistamiseks ja aruandluseks Haridus- ja Teadusministeeriumile, kes rahastab osasid VM tegevussuundi vastava riikliku haridusuuenduse elluviimiseks.
 • VM töötleb kliendi andmeid refleksiooniankeetides, et saada tagasisidet oma koolituste kohta. Hindame osalejate arvamust ning ankeetide abil saame tõsta oma teenuse kvaliteeti ning mõista paremini osalejate ootusi meie suhtes.

VM  jagab osalejate isikuandmeid järgmiselt:

 • Koolitusel osalejate kohta edastab VM registreerimisvormil esitatud andmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-kiri, amet ja asutus, isikukood jm) koolitust läbiviivale koolitajale.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumiga koolitustel osalejate üldstatistikat (s.t. koolitustel osalejate üldarv, asutuste ja ametite nimetusi ja koondarvu, mis ei ole mõeldud osalenud isikute identifitseerimiseks).

VM säilitab isikuandmeid

 • Lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud, st 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

Õigus tutvuda andmetega

 • Osalejal on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega, saates vastavasisulise avalduse e-kirja aadressile info@vaikuseminutid.ee .

MTÜ Vaikusminutid kursuste õppekavad leiate siit:

Teadveloleku kursuse õppekava

Baaskoolituse õppekava

Teadliku õpetaja seminari õppekava