VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Lühikesed harjutused toovad laste ellu rohkem teadlikkust ja tasakaalu. Neid saab teha igaüks.

Projektitoetused

„Vaikuseminutite organisatsioonipõhine rakendusprogramm“

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 24 999,20 euro ulatuses. Rahastuse aluseks on KÜSK-i ja Heateo SA korraldatud Nupukate lahenduste konkursi inkubatsiooniprogramm, mis pakkus professionaalset tuge lahendusega töötamisel.

Projekti eesmärk:

Loodud on enesejuhtimisoskuste õpetamise süsteemne ja tulemuslik tugiprogramm haridusasutustele, mille oluliseks osaks on koolisiseste Vaikuseminutite tugiisikute koolitamine, kes toetavad õpetajaid nende töös enesekohaste oskuste integreerimisel õppetegevusse ja ka juhtkonna liikmete kaasamist programmi tegevustesse.

Lühikokkuvõte:

Enesejuhtimine (osa enesekohastest oskustest) kui kriitiline komponent elus edukaks toimetulekuks on haridusstrateegias seatud esikohale. Meie koolituskogemus ja kontakt Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskusega kinnitavad, et paljudele õpetajatele on enesejuhtimise oskuste sisu segane, ning puudu on arusaamast, kuidas tegeleda koolipäeva jooksul ilmnevate laste enesekohaste vajadustega nt ärevus, väsimus ja stress.

Vaikuseminutid pakub praktilisi harjutusi õpetajatele, et kujundada laste enesejuhtimise oskusi nagu keskendumine, pingetega toimetulek, emotsionaalse tasakaalu loomine jne. Suurema mõju saavutamiseks on vaja liikuda õpetajate täiendkoolituse mudelilt edasi süsteemsemale tööle tervete organisatsioonidega. Soovime piloteerida haridusasutuste tugiprogrammi, mis loob kooli õpetajate või tugispetsialisti näol Vaikuseminutite tugiisiku rolli. Asutusesisesed tugiisikud saavad põhjalikumat süvakoolitust ja coachingut et hakata oma kooli praktilistest vajadustest lähtuvalt teisi õpetajaid toetama, mis omakorda tagab jätkusuutlikkuse enesekohaste oskuste õpetamisel ja praktiseerimisel.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks
Lisainfo: Sigrid Meltssigrid@vaikuseminutid.ee

“Vaikuseminutite enesekohaste oskuste õppeplatvorm õpetajatele ja lapsevanematele”

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 19 999,67 euro ulatuses.

Projekti eesmärk:

Vaikuseminutite õppeplatvormi kaudu saavad meie lapsevanemad, lasteaia- ja koolilapsed ning õpetajad esimese eestikeelse nutirakenduse, mille abil iseseisvalt kasutada stressi vähendavaid ja keskendumisvõimet tõstvaid mindfulness-tüüpi harjutusi. Tegemist on käepärase, kulutõhusa ja senisest kvaliteetsema viisiga tänapäeva elus toimetulekuks vajalike enesekohaste oskuste õppimiseks.

Lühikokkuvõte:

Õppeplatvormi abil saavad keskendumisvõimet tõstvad ja stressi vähendavad Vaikuseminutite harjutused käepäraselt, iseseisvalt ja koostöös kasutatavaks kõigile Eesti lastele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes seda soovivad. Nutirakenduse kaudu pakutava toega tõstame oluliselt juba praegu õpetajatele suunatud koolituste mõju, mille on tänaseks läbinud pea tuhat õpetajat.

Nutirakenduse abil muutub selliste mindfulness-tüüpi tähelepanu ning meelerahu harjutuste kasutamine palju kergemaks kõigile osapooltele – kergema ja suurema kasutamise ning kasutamise jälgimise võimalusega kaasneb ka suurem mõju keskendumisele ja heaolulule.

Keskendumisega ja enesejuhtimisega seotud enesekohased oskused on võtmetähtsusega selleks, et olla edukas ja õnnelik nii lasteaias, koolis kui täiskasvanute maailmas. Neid tähtsustab riiklik õppekava ja uuenev õpikäsitlus, mille “sõnad on õiged, aga teod pole järele jõudnud” (tsitaat prof Mati Heidmetsalt). Vaikuseminutite teenused täidavad eri osapoolte koostöös kõige olulisema osa sellest puudujäägist. Loodav nutirakendus on oluline etapp Vaikuseminutite, et sellised tõenduspõhise mõjuga tähelepanu ja meelerahu harjutused saaksid kergesti kättesaadavaks kõigile soovijatele.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks
Lisainfo: Jannus Jaska, jannus@vaikuseminutid.ee

“Vaikuseminutid 2016: kvaliteet ja laienemine”

Tegevusi rahastab Hasartmängumaksu nõukogu mitmete väikeprojektide kaudu (3240 + 3034 + 2600 eurot).

Tegevuste eesmärk on toetada Vaikuseminutite tegevuse laienemist ja kvaliteeti läbi piirkondliku tugivõrgustiku spetsialistide koolitamise ning jätkutoe pakkumise potentsiaalsetele pilootkoolidele või lasteaedadele erinevates maakondades.

Lühikokkuvõte:

Maakondliku tugivõrgustiku spetsialistide väljaõpe on mõeldud noortega töötavatele spetsialistidele nagu koolipsühholoogid, kes on valmis pakkuma tulevikus enda kolleegidele professionaalset ja priitahtlikku nõu mõnes piirkonnas, asutuses, valdkonnas või venekeelses keskkonnas. Tegemist on uue väljaõppe programmiga, mille loomisel on meile eeskujuks ja abiks mitmed välismaised programmid, kogemused Vaikuseminutite koolitajate koolitamisel ja Oxford Mindfulness Center’i oskusteave.

Jätkutugi potentsiaalsetele pilootkoolidele ja lasteaedadele on mõeldud juba baaskoolituse läbinud asutuste toetamiseks harjutuste süsteemsel kasutamisel. Kohtvisiidil anname tagasisidet, vastame küsimustele ja nõustame nii juhtkonda kui ka teisi eestvedajaid/entusiaste, kel on valmisolek kujundada oma asutuses välja regulaarne kogemustevahetus ja süsteem, mis tagab harjutuste järjepideva ja tulemusliku kasutamise. Nii ühtlustame praktikute seas harjutuste kasutamise kvaliteeti, aidates kaasa oskusteabe levikule nii asutuste sees kui asutuste vahel. Eesmärk on toetada ja motiveerida täiendavalt asutusi, kellel on võimalus kasvada eeskujuks enda piirkonnas ja üle riigi.

Õpilastele suunatud õppeprogramm on tõenäoliselt üks olulisemaid hüppeid Vaikuseminutite arengus. Tegemist on põhikooli vanematele klassidele, gümnasistidele ja kutsekooli suunatud 12-nädalase erinevate tähelepanu ja meelerahu harjutuste programmiga, mida õpetajad ja tugispetsialistid saavad kasutada õpilaste enesejuhtimise kasvatamiseks mitmeski mõttes väga olulises vanuses (väljalangevus, riskikäitumine, enesetõestamine), suurendades eneseteadlikkust ja õpetades õpetades enesekohaseid oskuseid nagu pingetega toimetulek viisil, mis saab edasi liikuda täiskasvanuellu. Klassipõhine programmion potentsiaalne tõenduspõhine üldennetuse programm, mille tulemuste mõju hindamiseks hinnatakse õpilaste tähelepanuvõimet, emotsioonide regulatsiooni ning stressitaset ja heaolu.

HMN-logo_valge_taustaga

Lisainfo: Edvard Ljulko, edvard@vaikuseminutid.ee

 

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
MAA
Heateo-SA_logo