MTÜ Vaikuseminutid strateegiline mõjusus

Eesmärk: Aastaks 2021 on MTÜ Vaikuseminutid koostanud strateegia, sellele vastava tegevuskava ja juhtimismudeli ning saavutanud üle-eestilise kaetuse läbi väljaarendatud veebikursuse.

Lühikokkuvõte: MTÜ Vaikuseminutid mõju ja tulemuslikkust on juba aastaid tagasi hoidnud tegevuste killustatus ja paljusus, projekti abil arendame välja strateegilise tegutsemise võimekuse. Loome mitmeaastase strateegia ja sellele vastava lühema tegevuskava, mis aitab järgida selgeid prioriteete ja kasvatada mõjusust. Uue sisemise töömustri toimimise kindlustamiseks arendame välja strateegia rakendumist toetava juhtimismudeli ja mõõdikud.
Olulise strateegilise sammuna loome teadveloleku veebikursuse, et ületada regionaalset levikut takistav kitsaskoht. Täna saame tulemuslikku 8-nädalast õppeformaati pakkuda vaid Tallinnas ja Tartus, loodava veebikursuse abil on see võimalik õpetajatele jt spetsialistidele üle Eesti.
Oleme saavutanud aastaks 2021 nii ühingu seesmise kui ka välise kasvu: võimekus strateegiliselt ja sihipäraselt toimida ning jõuda sihtgrupini kogu Eestis.

Summa: 24,999.99


SA Innove rahastatud projekti“Vaikuseminutite teadliku õpetaja arenguprogramm” kaudu jõuab Eesti erinevate piirkondade õpetajateni Teadliku õpetaja kursus. Kursuse koolitused annavad osalejale praktilised oskused ning teadveloleku metoodika enda vaimse ja emotsionaalse tervise edendamiseks. Need oskused aitavad õpetajal paremini toime tulla stressi ja emotsioonidega, ennetada läbipõlemist ning luua õppimist toetav ja turvaline õpikeskkond.

Projekti eesmärk: Võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub õpikäsitlusest, mille fookuses on iga õppija individuaalne ja sotsiaalne areng ning õpioskuste, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine läbi teadveloleku metoodika. Programmis osalevad õpetajad omandavad praktilised tööriistad ja kogemuse, kuidas hoida teadveloleku metoodika abil oma vaimset ja emotsionaalset tervist, ennetada läbipõlemist ning kasutada vaimset tervist hoidvaid suhtlusviise. Neil on vahendid, et kasutada teadveloleku metoodikat õpilastega, ennetades ja lahendades distsipliiniprobleeme. Üle Eesti on poolesajas haridusasutuses olemas spetsiaalse väljaõppega õpetajate tuumikgrupp, mille liikmetel on kogemuslik teadmine metoodika kasulikkusest vaimse tervise hoidmisel. Nende õpetajate kogemus aitab vajalikke oskusi jagada ja arendada kogu kooli meeskonnas ka edaspidi.

Projekti tulemused:  Teadliku õpetaja kursuse koolituspäevadel on osalenud 160 õpetajat.
Kursus koosneb kahest teineteist täiendavast moodulist:
– stressijuhtimine, emotsioonid ja suhted (kaks koolituspäeva)
– suhtlusviisid ja vaimselt terve õpikeskkond (kaks koolituspäeva)

Kokku toimub kursus viiel korral, koolitusgruppide suurus on 16 õpetajat. Et õpetaja ei jääks oma uute mustrite ja hoiakute ellurakendamisel üksi, ootame ühest õppeasutusest osalema vähemalt kahte inimest.

Koolitused toimuvad: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres

Projekti rahastab ESF SA Innove summas 20 133,60 eurot
Projektiperiood: 1.08.2019-1.06.2020
Täpsem info ja kursusele registreerumine:

27.08 alustav Tallinna kursus 

 

 

 

 

….

Lõppenud projektid:

 

„Vaikuseminutite organisatsioonipõhine rakendusprogramm“

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 24 999,20 euro ulatuses. Rahastuse aluseks on KÜSK-i ja Heateo SA korraldatud Nupukate lahenduste konkursi inkubatsiooniprogramm, mis pakkus professionaalset tuge lahendusega töötamisel.

Projekti eesmärk:

Loodud on enesejuhtimisoskuste õpetamise süsteemne ja tulemuslik tugiprogramm haridusasutustele, mille oluliseks osaks on koolisiseste Vaikuseminutite tugiisikute koolitamine, kes toetavad õpetajaid nende töös enesekohaste oskuste integreerimisel õppetegevusse ja ka juhtkonna liikmete kaasamist programmi tegevustesse.

Lühikokkuvõte:

Enesejuhtimine (osa enesekohastest oskustest) kui kriitiline komponent elus edukaks toimetulekuks on haridusstrateegias seatud esikohale. Meie koolituskogemus ja kontakt Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskusega kinnitavad, et paljudele õpetajatele on enesejuhtimise oskuste sisu segane, ning puudu on arusaamast, kuidas tegeleda koolipäeva jooksul ilmnevate laste enesekohaste vajadustega nt ärevus, väsimus ja stress.

Vaikuseminutid pakub praktilisi harjutusi õpetajatele, et kujundada laste enesejuhtimise oskusi nagu keskendumine, pingetega toimetulek, emotsionaalse tasakaalu loomine jne. Suurema mõju saavutamiseks on vaja liikuda õpetajate täiendkoolituse mudelilt edasi süsteemsemale tööle tervete organisatsioonidega. Soovime piloteerida haridusasutuste tugiprogrammi, mis loob kooli õpetajate või tugispetsialisti näol Vaikuseminutite tugiisiku rolli. Asutusesisesed tugiisikud saavad põhjalikumat süvakoolitust ja coachingut et hakata oma kooli praktilistest vajadustest lähtuvalt teisi õpetajaid toetama, mis omakorda tagab jätkusuutlikkuse enesekohaste oskuste õpetamisel ja praktiseerimisel.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks
Lisainfo: Sigrid Meltssigrid@vaikuseminutid.ee
Projekt on lõppenud
……………

“Vaikuseminutite enesekohaste oskuste õppeplatvorm õpetajatele ja lapsevanematele”

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 19 999,67 euro ulatuses.

Projekti eesmärk:

Vaikuseminutite õppeplatvormi kaudu saavad meie lapsevanemad, lasteaia- ja koolilapsed ning õpetajad esimese eestikeelse nutirakenduse, mille abil iseseisvalt kasutada stressi vähendavaid ja keskendumisvõimet tõstvaid mindfulness-tüüpi harjutusi. Tegemist on käepärase, kulutõhusa ja senisest kvaliteetsema viisiga tänapäeva elus toimetulekuks vajalike enesekohaste oskuste õppimiseks.

Lühikokkuvõte:

Õppeplatvormi abil saavad keskendumisvõimet tõstvad ja stressi vähendavad Vaikuseminutite harjutused käepäraselt, iseseisvalt ja koostöös kasutatavaks kõigile Eesti lastele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes seda soovivad. Nutirakenduse kaudu pakutava toega tõstame oluliselt juba praegu õpetajatele suunatud koolituste mõju, mille on tänaseks läbinud pea tuhat õpetajat.

Nutirakenduse abil muutub selliste mindfulness-tüüpi tähelepanu ning meelerahu harjutuste kasutamine palju kergemaks kõigile osapooltele – kergema ja suurema kasutamise ning kasutamise jälgimise võimalusega kaasneb ka suurem mõju keskendumisele ja heaolulule.

Keskendumisega ja enesejuhtimisega seotud enesekohased oskused on võtmetähtsusega selleks, et olla edukas ja õnnelik nii lasteaias, koolis kui täiskasvanute maailmas. Neid tähtsustab riiklik õppekava ja uuenev õpikäsitlus, mille “sõnad on õiged, aga teod pole järele jõudnud” (tsitaat prof Mati Heidmetsalt). Vaikuseminutite teenused täidavad eri osapoolte koostöös kõige olulisema osa sellest puudujäägist. Loodav nutirakendus on oluline etapp Vaikuseminutite, et sellised tõenduspõhise mõjuga tähelepanu ja meelerahu harjutused saaksid kergesti kättesaadavaks kõigile soovijatele.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks
Lisainfo: Jannus Jaska, jannus@vaikuseminutid.ee
Projekt on lõppenud
………..

“Vaikuseminutid 2017: uued suunad”

Tegevusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu nõukogu otsusel.

Tegevuste eesmärk ja lühikokkuvõte: projekt toetab Vaikuseminutite tegevuse laienemist ja kvaliteeti läbi baaskoolituse kohandamise kutseõppeasutustele, klassipõhise intensiivprogrammi ja baaskoolituse jätkupäeva arendamise,  tugivõrgustiku spetsialistide koolitamise, kogukonna kohtumiste ja enesekohaste oskuste konverentsipäeva.

 

HMN-logo_valge_taustaga

Lisainfo: Nelli Jung, nelli@vaikuseminutid.ee

Projekt on lõppenud

 

…………