Vaikuseminutite harjutused kasvatavad teadvelolekut (ingl k mindfulness), mille mõju uurimine on viimaste aastakümnete jooksul plahvatuslikult kasvanud.

Tähelepanu ja meelerahu harjutuste süsteemne kasutamine hariduses kasvatab tähelepanelikkust ning võimet ennast juhtida.  Seda näitavad analoogsetel harjutustel põhinevate mindfulness-programmide tulemused mujal ja meie esmane mõjuküsitlus:

♦ 81% õpilastest omandasid oskusi oma enesetunnet parandada, 15% paranesid matemaatika tulemused, 100% õpetajatest märkas mõju laste tähelepanelikkusele ning klassikultuuri paranemist – Mind up (https://mindup.org/research/)

♦ õpetajatel 43% vähem stressi klassiruumis, klassides 63% käitumisprobleemide vähenemine, 18-28 % paranenud õpitulemused lugemises ja reaalainetes – Inner Explorer Program (http://beta.innerexplorer.org/);

♦ meie esimene tagasiside küsitlus Eesti õpetajate seas näitas, et suur enamus õpetajaid märkas regulaarsel kasutamisel positiivseid muutusi. Harjutusi regulaarselt kasutavatest õpetajatest:

–    üle 90% märkas laste rahunemist, paremat keskendumist, kaasatöötamist, püsivust ja tähelepanelikkust tunnis;
–    üle 80% märkas, et lapsed on üksteise suhtes tähelepanelikumad, empaatilisemad, hoolivamad, tasakaalukamad, kontrollivad paremini käitumist ja emotsioone, tulevad pingelistes olukordades paremini toime;
–    üle 75% märkas, et laste vahel on vähem konflikte.

Ingliskeelse kokkuvõtte paljudest hariduse valdkonnaga seotud uuringutest leiad SIIT.

Läbiviimisel on põhjalik mõju-uuring Eesti koolides (kontrollgrupiga eksperiment, pilootuuring 2017 jaanuar-november, põhiuuring 2018-2019, andmete analüüs jätkub 2020-2021 a). Uuringut viib läbi Tartu Ülikool ning uuritakse Vaikuseminutite noortekursuse mõju osalevate õpilaste tähelepanu püsivusele ja mahule, emotsioonide regulatsioonile, heaolule ja stressitasemele ning sotsiaalsetele oskustele. Uuringut toetab Haridus- ja teadusministeerium.

Valimisse kuulub ligi 750 õpilast, kes 2018/2019 õ/a õppisid 8.-9. klassides üle Eesti. Tegime koostööd 12 hooliva kooliga, kus peetakse oluliseks noorte vaimset tervist ning soovitakse praktiliselt toetada nende stressijuhtimise ja pingetaluvuse võimekust. See aitab noortel paremini keskenduda ja õppida, ilma et häid tulemusi saavutataks tervise ja õnne arvelt.

Uuringus osalevad uuenduslikud koolid on järgmised: Audentese Erakool, Kose Gümnaasium, Laulasmaa Kool, Loo Keskkool, Paide Gümnaasium, Põlva Kool, Rõuge Põhikool, Ruila Kool, Tabasalu Ühisgümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tartu Karlova Kool ja Ääsmäe Põhikool.

Eesti ülikoolides on tehtud ka arvestataval hulgal uurimistöid, mis seostuvad Vaikuseminutite ja teadvelolekuga. Järgnevalt on viidatud 2018 a lõpu seisuga meile teadaolevad tööd:

2018

Ülikool: Tartu Ülikool
Autor: Sigrit Ertel
Töö pealkiri eesti keeles: Vaikuseminutite harjutuste tajutud mõju 6-7-aastaste laste heaolule laste endi ja õpetajate hinnangute põhjal
Uurimistöö liik: Bakalaureusetöö
Juhendaja: Egle Säre, MA
Link: https://dspace.ut.ee/handle/10062/61250


2017

Ülikool: Tartu Ülikool
Autor: Olga Kitsing
Töö pealkiri eesti keeles:
Vaikuseminutite koolituse läbinud haridustöötajate hinnangud Vaikuseminutite harjutuste praktiseerimisele Eesti koolides õpilaste tähelepanu ja meelerahu saavutamisel
Uurimistöö liik: Magistritöö
Juhendaja:
Egle Säre, MA
Link: https://dspace.ut.ee/handle/10062/57603

 

Ülikool: Tallinna Ülikool
Autor: Sille Paas
Töö pealkiri eesti keeles: Koolieelsete lasteasutuste õpetajate kogemused Vaikuseminutite harjutuste kasutamisel
Uurimistöö liik: Bakalaureusetöö
Juhendaja: phd Riin Seema
Link: http://www.etera.ee/zoom/32122/view?Page=1&p=separate&view=0,478,2481,1757


2016

Ülikool: Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituut
Autor: Sandra Mägi
Töö pealkiri eesti keeles: Psühholoogilise võimestumise kontseptsiooni rakendamine kinnipeetavatele suunatud tegevustes taasühiskonnastamise eesmärgil
Uurimistöö liik: Magistritöö
Juhendaja: Kristel Ojala, MA
Kaasjuhendaja: Piret Liba, MA
Link: https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/48/2016_M%C3%a4gi%20.pdf?Sequence=1

 

Ülikool: Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava
Autor: Johanna Vooglaid
Pealkiri: Õpetajate hinnangud vaikuseminutite harjutuste praktiseerimise tõhususele  3 – 7 aastaste laste eneseregulatsiooni oskuste arendamisel
Uurimistöö liik: Bakalaureusetöö
Juhendaja: Egle Säre, MA
Link: https://dspace.ut.ee/handle/10062/52757

 

Martma, L. (2016). Läbipõlemiskunst. [Magistritöö] Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia


2015

Kitsing, O. (2015). Tahtliku teadlikkuse rakendamise mõjud varasemate uurimuste põhjal.   [Seminaritöö]. Tartu: Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonna Haridusteaduse instituut.

 

Ülikool: Tartu ülikool. Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut
Autor: Henri Tilga
Pealkiri: Teadveloleku mõju spordi kontekstis hindava küsimustiku eesti keelde adapteerimine / Adaptation of the Mindfulness Inventory for Sport to Estonian language
Uurimistöö liik: Magistritöö
Juhendaja: prof. L. Raudsepp
Link: https://dspace.ut.ee/handle/10062/49415

 

Ülikool: Tartu Ülikool Psühholoogia instituut
Autor: Helena Hanso
Pealkiri: Teadvelolekul põhineva rühmateraapia mõju tähelepanu püsivusele, kognitiivsele paindlikkusele ning emotsionaalsele enesetundele
Uurimistöö Juhendajad: Marika Paaver, Astra Schults
Läbiv pealkiri: Teadveloleku rühmateraapia mõjud
Link: https://dspace.ut.ee/handle/10062/49068


2014

Ülikool: Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudi
Autor: Riin Seema
Pealkiri: Mindfulness and time perspectives scales, and their relations with subjective well-being in Estonia
Pealkiri eesti keeles: Mindfulnessi ja ajaperspektiivi küsimustikud ja nende seosed subjektiivse heaoluga Eestis
Uurimistöö liik: doktoritöö
Juhendajad:  Umeå Ülikooli järeldoktor Anna Sircova ja Virginia Commonwealth Ülikooli dotsent Kirk Warren BrownDoktoritöö konsultant on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Mare Pork
Link: https://www.etera.ee/zoom/2035/view?Page=1&p=separate&tool=info

 

Ülikool: Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituut
Autor: Madis Bachmann
Teadveloleku kui emotsiooni regulatsiooni tehnika mõju sündmuspotentsiaali komponendile LPP
Uurimistöö liik: Seminaritöö
Juhendajad:  Andero Uusberg
Link: https://dspace.ut.ee/handle/10062/44102

 

Ülikool: Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituut
Autor:
Edith Sööt
Töö pealkiri eesti keeles:
Mediteerijate ja mitte-mediteerijate tähelepanu ja selle subjektiivse hindamise võrdlus
Uurimistöö liik:
Seminaritöö
Juhendaja: Aavo Luuk
Link: https://dspace.ut.ee/handle/10062/44248


2013

Ülikool: Tartu ülikool, usuteaduskond
Autor: Edith Sööt
Pealkiri: Meeleharjutused Budismis – mindfulness budismis ja lääne psühholoogias
Uurimistöö liik: Bakalaureusetöö
Juhendaja: Märt Läänemets
Link: https://dspace.ut.ee/handle/10062/44522