VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Teadveloleku harjutuste tõhus ja teaduspõhine rakendamine kõigile lapse haridusega seotud osapooltele. Terviklikud arenguprogrammid noortele, õpetajatele, lapsevanematele.

Vaikuseminutite noortekursus

Vaata, mida Vaikuseminutite noortekursuse läbinud noored selle põneva avastustee kohta kõnelevad:

Vaikuseminutite noortekursuse eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist 8.-10. klassi noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:

♦     treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;
♦     õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;
♦     kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;
♦     kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi.

Noortekursus põhineb teadvelolekul (ingl k mindfulness) – see on tähelepanelik hinnanguvaba ja heasoovlik kohalolu, mida kasutades saame aina paremini märgata parasjagu enda sees ja ümber toimuvat.

Õppides viibima kogu tähelepanuga käsiloleva tegevuse juures ja end vajadusel tasakaalustama, suureneb võimekus teha teadlikke ja heasoovlikke valikuid ka keerulistes olukordades. Nii on näidanud paljud rahvusvahelised uuringud, mille kohaselt väheneb teadvelolekut rakendades stress, konfliktid, läbipõlemise risk, depressiivsus ja ärevus, suureneb heaolu ja õnne tase ning keskendumisvõime.

Eestis läbiviidud põhjaliku uuringu kohaselt vähendab Vaikuseminutite nootekursus tõendatult noorte stressi, kurnatust ja kavakindlal rakendamisel ka ärevuse ja paanikahoogude sümptomeid. Selliste tulemustega Tartu Ülikooli uuringu läbiviijateks on Kristel Põder, Kenn Konstabel ja Teri Talpsep, tulemuste kohta saad täpsemalt lugeda siit.

UUS: Noortekursuse OMA juhendaja väljaõpe

Soovid õpetada noortele vajalikke eluoskuseid ühiskonnas toimetulekuks?

Noortekursusel omandavad noored oskuseid tulla paremini toime:
· stressi ja väsimusega;
· keeruliste emotsioonidega, hajeviloleku ning muremõtetega;
· ärevuse ja depressiivsusega.

Toimumisaeg: 25. ja 26. august 2021 kell 10:00-17:00
Toimumiskoht: Tartu
Koolitaja: Lii Kaudne (http://vaikuseminutid.ee/meeskond/lii-kaudne/)
Hind: 150 eurot (sisaldab kahe koolituspäeva maksumust ning ka juhendaja raamatut, ühte töövihikut, isiklikku juurdepääsu noorteäpile ning töövahendite komplekti aktiivtegevuste läbiviimiseks).

Juhendaja väljaõpe on kogemuslik: kogeme ühiselt kursuse harjutusi ja eksperimente ning arutleme üheskoos võimalike ettetulevate keerukate kohtade üle. Väljaõppe läbiviija jagab juba olemasolevaid kogemusi. Juhendaja väljaõppel osalemine eeldab ka kuni 3-tunnist kodust ettevalmistust (täpsem juhis augusti alguses).

Avame kandideerimise peatselt, hoia meie Facebooki lehel silm peal 🙂

Väljaõppe järgselt korraldame noortekursuse läbiviijatele regulaarseid kogemuskohtumisi ja oleme valmis pakkuma vajaduspõhist nõustamist kursuse läbiviimise ajal.

Väljaõppel osalemise eelduseks on noortega töötamise kogemus ja järgnevate kursuste läbimine:

♦    Vaikuseminutite baaskursus:  kuidas juhendada teadveloleku harjutusi õpilastega (4×2 h online);
♦    Teadliku õpetaja kursus: õpetaja vaimne tervis ning turvalise ja teadliku õpikeskkonna loomine (4×4 h online);
♦    Teadveloleku kursus: kindel aluspõhi iseenda meelerahule ja teadveloleku oskustele  (8x2h online).

NB! Selle hooaja viimane võimalus osade eelduskursuste läbimiseks on juba aprillis!
Viimase kevadise Teadveloleku kursuse ja baaskursuste info leiad siit.
Kui vajad eelduskursusena Teadliku õpetaja kursust, siis aprilli lõpus saame veel selleks võimaluse leida – palun võta kiirelt ühendust lii@vaikuseminutid.ee


 

Noortekursusel osalenute endi kommentaare ja kogemusi saad näha siin.

Noortekursuse sihtrühm ja sisu

Vaikuseminutite noortekursus on suunatud eelkõige teismelistele põhikooli lõpuosas  ja keskkoolis. Selles vanuses on paljud noored arvestatava surve all nii koolis kui eluliste valikute mõttes. Ealistest iseärasustest tulenevalt võivad nad kogeda varasemast enam protesti ja seista silmitsi erinevate stressiallikatega (sh suhete teemad, mis võivad nõuda palju tähelepanu).

Selles eas oodatakse noortelt juba üsna palju iseseisvust ning endaga hakkama saamist, oskused elus ettetulevate raskuste ja pingetega toimetulekuks on neil aga sageli veel kesised. Soov olla iseteadlik ja iseseisev on enamasti olemas ning omades häid tehnikaid ja toimetulekustrateegiaid saab iga noor enda õpivõime ja vaimse heaolu jaoks palju ära teha.

Vaata lühivideost, millistes olukordades OMA kursuse läbinud noored õpitud eluoskusi kasutavad:

Olulist konteksti annab ka riiklik statistika, mille kohaselt on 15.-19.aastaste esmahaigestumused psüühikahäiretesse viimastel aastatel oluliselt kasvanud (vt ERR-i artikkel). Näiteks meeleoluhäirete esmajuhtumite esinemissagedus on kasvanud lausa kolmandiku, levinud on ka stressi ja ärevusega seotud häired, paraku ka depressioon. Noortekursusega soovime panustada selliste probleemide ennetusse ja leevendamisse, aidates noortel kasvatada oskusi, kuidas emotsioonide, stressi ja ärevusega paremini toime tulla.

See on õppekursus noortele endile, et neid toetada ja jõustada oma väljakutsetega toimetulekul ja sihtide saavutamisel – sellest ka noortekursuse nimi OMA.

Vaikuseminutite noortekursuse ülesehitus

Noortekursus OMA on üles ehitatud 8-10 iganädalasele kohtumisele (kordade arv oleneb kestvusest, minimaalselt üks koolitund ehk 45 minutit nädalas). Nende kohtumiste raames käsitletakse koos õpilastega erinevaid teemasid ning õpetatakse neile enesejuhtimise viise. Kohtumiste oluliseks osaks on kogemuslikud ühistegevused ja põnevad eksperimendid, mille põhjal arutatakse noortega nende edukogemusi, raskusi ja võimalikke lahendusi.

OMA materjalid on illustreeritud kõnekate piltidega, mille autor on Mette Mari Kaljas.

Ühtlasi kuuluvad kursuse juurde igapäevased Vaikuseminutite harjutused, mida noored teevad audioharjutusi kasutades või juhendatakse aineõpetajate poolt ainetundides (TÜ uuringu raames tehti harjutusi 5 päeval nädalas 3 harjutust päevas: ühel korral viieminutiline põhiharjutus ja kahel korral kolmeminutiline miniharjutus). Kokku kuulub komplekti 24 erinevat harjutust, mis jäävad noorele kasutada alatiseks.

 

Lisaks julgustatakse õpilasi õpitut vabatahtlikult endale sobival viisil iseseisvalt päeva jooksul rakendama, sh kasutama võimalust teha harjutusi iseseisvalt. Seda võimaldab mugavalt teha nutiäpp noortele, kust leiab lisaks audioharjutustele ka inspireerivat teemakohast materjali (nt videointervjuud Eesti näitlejate ja muusikutega). Noorteäpp toetab õpilaste järjepidevat praktiseerimist, mis on oluline harjutuste mõju avaldumiseks.

Kogemuste jagamiseks on osalejate soovil võimalik luua ühine Facebooki grupp, mida haldab grupi juhendaja. Kvaliteetset läbiviimist toetab metoodiline materjal juhendajale (harjutused, tunnikavad ja multimeedia-esitlus).  Olulist tuge noortele pakub töövihik (102 lk), mis aitab põhisõnumeid meelde jätta (sh visuaalsete kujundite abil), eesmärke seada ja õpitut enda eluga lõimida. 2018 a sügisel viidi seda õppekursust läbi TÜ mõju-uuringuga seotud 12 koolis üle Eesti (vt uuringu kohta siit).

Vaikuseminutite noortekursust OMA on nüüdsest võimalik kooli tellida – kas kooli õppeprogrammi osana, huviringina või mitmepäevase laagrina. 

Oleme avatud ka koostööle huviharidusega tegelevate organisatsioonidega. Näiteks on Vaikuseminutite noortekursus toimunud Shate tantsukoolis.

Täpsema info saamiseks kirjuta koolitused@vaikuseminutid.ee

 

Keeruliste emotsioonidega toimetulek on teismelistele üks raskemaid teemasid. Kursusel õpivad nad tõhusaid võtteid, kuidas emotsiooni meelevalla alt pääseda, vaadata olukorda kainema pilguga ja teha teadlikke valikuid.

 

E-mail: info@vaikuseminutid.ee Otsi Facebookist: Vaikuseminutid
MTÜ Vaikuseminutid Registrikood 80379284 Maj.tegevusteade 143877 EE587700771001488361
Toeta meie missiooni: MAA