Mõju-uuringu läbiviimine

Vaikuseminutite programmi mõju-uuringu eesmärgiks on selgitada välja mindfulness-tüüpi Vaikuseminutite harjutuste programmi mõju Eesti põhikooli viimase astme õpilastele. Uuring hõlmab 8.-9. klassi õpilaste tähelepanu püsivuse ja mahu, emotsioonide regulatsiooni ja käitumise juhtimise, isiksuseomaduste, heaolu ning stressitaseme jälgimist. Samuti vaadeldakse ärevuse, depressiooni ning unehäirete sümptomite esinemissagedust. Uuringuprotsess sisaldab ka küsimustiku esitamist lapsevanematele, et saada täiendav vaatenurk laste vastustele. Uuringu käigus selgitatakse välja Vaikuseminutite harjutuste programmi mõju uuritavatele valitud metoodikate abil.

Vaikuseminutite programmis ja mõju-uuringus osalemiseks on andnud oma nõusoleku 12 Eesti edumeelset kooli: Audentese Erakool, Kose Gümnaasium, Laulasmaa Kool, Loo Keskkool, Paide Gümnaasium, Põlva Kool, Ruila Põhikool, Rõuge Põhikool, Tabasalu Ühisgümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tartu Karlova Kool ning Ääsmäe Põhikool.

Kokku osaleb programmis üle 1000 lapse, so 52 klassi, kellest 25 klassi osalevad juhuvalimi alusel katseklassina ning 27 klassi juhuvalimi alusel kontrollklassina.

 

Katseklassi programmi tutvustus

Siin programmis osalevatele katseklassi õpilastele mõeldud Vaikuseminutite lühike videotutvustust:

 

Siin lapsevanematele mõeldud lühike videotutvustus:

 

Mõju-uuring katseklassides

Katseklassi jaoks algavad uuringuga seotud tegevused septembrikuus: enne Vaikuseminutite õppeprogrammi algust täidavad kõik õpilased arvutipõhised tähelepanu testid ja enesekohased küsimustikud (1 koolitund ühe klassi kohta arvutiklassis). Samad testid-küsimustikud täidetakse ka vahetult pärast Vaikuseminutite programmi lõppu ning 4 kuud pärast programmi toimumist. Samuti palutakse lapsevanematel veebis täita kolmel korral õpilaste küsimustikuga analoogne küsimustik oma lapse kohta. Lisaks annab 1/4 õpilastest kahel korral (vahetult enne ja pärast Vaikuseminutite programmi) stressimarkerite proovi (ca 10 min õpilase kohta). Programmi keskel viiakse õpilastega läbi fookusgrupi intervjuud. Vaikuseminutite 10-nädalane programm ise algab septembrikuu teises pooles.

Enim küsimusi tekitab ilmselt stressimarkerite proov, mida võetakse lapse sõrmeotsa kapillaarverest. Vereproovi annavad õpilased kooliõe/arsti kabinetis kvalifitseeritud meditsiiniõe ja uurimisgrupi liikme juuresolekul, kasutatakse steriilset ühekordsete vahendite komplekti. Vereproovi andmise kohta, sh kuidas läks pilootprojektis, saate lugeda täpsemalt SIIT.

 

Mõju-uuring on oluline, kuivõrd selle tulemustest lähtuvalt on võimalik programmi edukuse korral rakendada Eesti haridussüsteemis laiemalt, andes sellega oluline panus Eesti laste tähelepanu- ja keskendumisvõime parandamisele. Eestis on see esimene nii ulatuslik uuring mindfulness-tüüpi harjutuste mõju kohta. Rahvusvahelised uuringud on tänaseks juba analoogsete programmide eektiivsust tõestanud. Uuringu läbiviija on Tartu Ülikool, andmete kogumisel on koostööpartner Psience OÜ ning uuringut viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi toel. Uuringuga kogutavad andmed on konfidentsiaalsed ning analüüsi tulemusi kasutatakse anonüümselt ainult teaduslikel eesmärkidel.

 

Elektroonne informeeritud nõusoleku vorm

Uuringus osalemise eelduseks on lapsevanema ja lapse ühine kirjalik nõusolek. Nõusoleku vormid saadab lapsega koju kaasa tema klassijuhataja, paludes paberil allkirjastatud nõusoleku vormi nädala jooksul enda kätte tagasi tuua. Soovi korral saab nõusoleku vormi endale alla laadida ka SIIT. Erandkorras on võimalik nõusoleku vormi allkirjastada ka digitaalselt (nt välismaal viibides). Sellisel juhul tuleks digiallkiri anda lisaks lapsevanemale ka lapsel endal ning saata allkirjastatud nõusoleku vorm otse uuringumeeskonna esindaja Liset Marleen Pak’ile aadressil liset@psience.ee.

 

Lisainfo

Lisainfot saab nii uuringu Tartu Ülikooli poolselt esindajalt ja mõju-uuringu vastutavalt uurijalt Kristel Põderilt (kristel.poder@ut.ee, +372 5390 3331) kui ka Vaikuseminutite mõju-uuringu partneri Psience OÜ esindajalt Liset Marleen Pakilt (liset@psience.ee, +372 58 049 330).