Mõju-uuringu läbiviimine

Vaikuseminutite programmi mõju-uuringu eesmärgiks on selgitada välja mindfulness-tüüpi Vaikuseminutite harjutuste programmi mõju Eesti põhikooli viimase astme õpilastele. Uuring hõlmab 8.-9. klassi õpilaste tähelepanu püsivuse ja mahu, emotsioonide regulatsiooni ja käitumise juhtimise, isiksuseomaduste, heaolu ning stressitaseme jälgimist. Samuti sisaldab uuringuprotsess lapsevanemate tagasiside küsimist. Uuringu käigus selgitatakse välja Vaikuseminutite harjutuste programmi mõju uuritavatele valitud metoodikate abil.

Vaikuseminutite programmis ja mõju-uuringus osalemiseks on andnud oma nõusoleku 12 Eesti edumeelset kooli: Audentese Erakool, Kose Gümnaasium, Laulasmaa Kool, Loo Keskkool, Paide Gümnaasium, Põlva Kool, Ruila Põhikool, Rõuge Põhikool, Tabasalu Ühisgümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tartu Karlova Kool ning Ääsmäe Põhikool.

Kokku osaleb programmis üle 1000 õpilase, so 53 klassi, kellest 27 klassi osalevad juhuvalimi alusel katseklassina ning 26 klassi juhuvalimi alusel kontrollklassina.

 

Kontrollklassi programmi tutvustus

Kontrollklasside noored Vaikuseminutite õppeprogrammis ei osale. Küll aga antakse neile võrreldes katseklasside õpilastega samaväärselt puhkeaega (2 x 3 min ühes koolipäevas) ja tähelepanu (klassile oluliste teemade käsitlemine kord nädalas klassijuhatajatunnis). Ühel korral päevas loeb õpetaja puhkeajal õpilastele ette Eesti folkloori kuuluva loo (4-5 min). Kontrollklasside roll on oluline, kuna nende abil on võimalik hinnata, kas Vaikuseminutite programmiga sisustatud aeg kutsub õpilastes esile oodatud muudatusi või mitte. Kui programm osutub efektiivseks on võimalik seda rakendada ka Teie lapse klassis ja ka kooli teistes klassides.

 

Mõju-uuring kontrollklassis

Kontrollklassi noorte mõju-uuringuga seotud tegevused ei erine katseklassi noorte omadest. Uuringus osalemiseks täidavad kõik õpilased vahetult enne ja pärast Vaikuseminutite programmi (septembri keskpaiku ning detsembri alguses) ning 4 kuud pärast programmi toimumist (aprilli 2019 algul) arvutipõhised tähelepanu testid ja enesekohased küsimustikud (1 koolitund ühe klassi kohta arvutiklassis). 1/4 õpilastest annab kahel korral (vahetult enne ja pärast Vaikuseminutite programmi) stressimarkerite proovi (ca 10 min õpilase kohta). Samuti palutakse lapsevanematel veebis täita kolmel korral õpilaste küsimustikuga analoogne küsimustik oma lapse kohta.

Enim küsimusi tekitab ilmselt stressimarkerite proov, mida võetakse lapse sõrmeotsa kapillaarverest. Vereproovi annavad õpilased kooliõe/arsti kabinetis kvalifitseeritud meditsiiniõe ja uurimisgrupi liikme juuresolekul, kasutatakse steriilset ühekordsete vahendite komplekti. Vereproovi andmise kohta, sh kuidas läks pilootprojektis, saate lugeda täpsemalt SIIT.

Mõju-uuring on oluline, kuivõrd selle tulemustest lähtuvalt on võimalik programmi edukuse korral rakendada Eesti haridussüsteemis laiemalt, andes sellega oluline panus Eesti laste tähelepanu- ja keskendumisvõime parandamisele. Eestis on see esimene nii ulatuslik uuring mindfullness-tüüpi harjutuste mõju kohta. Rahvusvahelised uuringud on tänaseks juba analoogsete programmide efektiivsust tõestanud. Uuringu partnerid on Tartu Ülikool ja Psience OÜ ning uuringut viiakse läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi toel. Uuringuga kogutavad andmed on konfidentsiaalsed ning analüüsi tulemusi kasutatakse anonüümselt ainult teaduslikel eesmärkidel.

 

Elektroonne informeeritud nõusoleku vorm

Uuringus osalemise eelduseks on lapsevanema ja lapse ühine kirjalik nõusolek. Nõusoleku vormid saadab lapsega koju kaasa tema klassijuhataja, paludes paberil allkirjastatud nõusoleku vormi nädala jooksul enda kätte tagasi tuua. Soovi korral saab nõusoleku vormi endale alla laadida ka SIIT. Erandkorrason võimalik nõusoleku vormi allkirjastada ka digitaalselt (nt välismaal viibides). Sellisel juhul tuleks digiallkiri anda lisaks lapsevanemale ka lapsel endal ning saata allkirjastatud nõusoleku vorm otse uuringumeeskonna esindaja Liset Marleen Pak’ile aadressil liset@psience.ee.

 

Lisainfo

Lisainfot saab nii uuringu Tartu Ülikooli poolselt esindajalt ja mõju-uuringu vastutavalt uurijalt Kristel Põderilt (kristel.poder@ut.ee, +372 5390 3331) kui ka Vaikuseminutite mõju-uuringu partneri Psience OÜ esindajalt Liset Marleen Pakilt (liset@psience.ee, +372 58 049 330).